Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Що та­ке сі­м’я, і яким чи­ном во­на ство­рю­єть­ся?

0 56

У юри­ди­ч­но­му ро­зу­мін­ні но­р­ма­ти­в­не ви­зна­чен­ня по­няття сі­м’ї впе­р­ше наведе­но в ст. 3 Сі­мей­но­го ко­де­к­су Укра­ї­ни (СК Укра­ї­ни) із за­зна­чен­ням під­став її ви­ни­к­нен­ня та уча­с­ни­ків сімей­них від­но­син. Ця стат­тя ви­зна­чає сі­м’ю як пе­р­вин­ний та ос­но­вний осе­ре­док су­с­пі­ль­с­т­ва і вка­зує на та­кі її озна­ки, як спі­ль­не про­жи­ван­ня осіб, ко­т­рі по­в’я­за­ні спі­ль­ним по­бу­том і ма­ють вза­є­мні пра­ва і обо­в’я­з­ки.

Під­ста­ва­ми ви­ни­к­нен­ня сі­м’ї є шлюб, кро­в­не спо­рі­д­нен­ня, уси­но­в­лен­ня, а та­кож ін­ші під­ста­ви, які не за­бо­ро­не­ні за­ко­ном і не су­пе­ре­чать мо­ра­ль­ним за­са­дам су­с­пі­ль­с­т­ва.

По­друж­жя вва­жа­єть­ся сі­м’єю і то­ді, ко­ли дру­жи­на та чо­ловік, у зв’я­з­ку з на­вчан­ням, ро­бо­тою, лі­ку­ван­ням, не­об­хід­ні­с­тю до­гля­ду за ба­ть­ка­ми, ді­ть­ми та з ін­ших по­ва­ж­них при­чин, не прожи­ва­ють спі­ль­но.

Залиште коментар