Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Які осо­б­ли­во­с­ті здій­с­нен­ня сі­мей­них прав та ви­ко­нан­ня сі­мей­них обо­в’я­з­ків об­ме­же­но діє­зда­т­ни­ми, не­діє­зда­т­ни­ми та пси­хі­ч­но хво­ри­ми осо­ба­ми?

0 190

Як­що ди­ти­на або осо­ба, діє­зда­т­ність якої об­ме­же­на, не може са­мо­стій­но здій­с­ню­ва­ти свої пра­ва, ці пра­ва здій­с­ню­ють ба­тьки, опі­кун або са­мі ці осо­би за до­по­мо­гою ба­ть­ків чи пік­лу­ва­льни­ка.

На­при­клад, ди­ти­на у ві­ці до 14 ро­ків не мо­же, як пра­ви­ло, са­мо­стій­но здій­с­ню­ва­ти свої пра­ва та ви­ко­ну­ва­ти обо­в’я­з­ки за ви­ня­т­ком вчи­нен­ня дрі­б­них по­бу­то­вих пра­во­чи­нів та реалізації осо­би­с­тих не­май­но­вих прав на ре­зуль­та­ти ін­те­ле­к­ту­а­ль­ної, тво­рчої ді­я­ль­но­с­ті, що охо­ро­ня­єть­ся за­ко­ном. То­му від іме­ні та в ін­тере­сах ди­ти­ни її пра­ва та обо­в’я­з­ки ре­а­лі­зо­ву­ють ба­ть­ки, уси­но­влю­ва­чі, опі­ку­ни (ст. 31 ЦК Укра­ї­ни).

Ді­ти у ві­ці від 14 до 18 ро­ків не є по­вні­с­тю діє­зда­т­ни­ми (ст. 32 ЦК). То­му їм у здій­с­нен­ні прав та ви­ко­нан­ні обо­в’я­з­ків спри­яють їх ба­ть­ки, уси­но­в­лю­ва­чі, пік­лу­ва­ль­ни­ки, да­ю­чи зго­ду на здійс­нен­ня ни­ми на­ле­ж­них їм прав та ви­ко­нан­ня обо­в’я­з­ків.

Зо­к­ре­ма, ба­ть­ки, уси­но­в­лю­ва­чі або пік­лу­ва­ль­ни­ки да­ють згоду, а ор­ган опі­ки і пік­лу­ван­ня — до­звіл на вчи­нен­ня та­ки­ми непо­в­но­лі­т­ні­ми пра­во­чи­нів що­до транс­по­р­т­них за­со­бів або не­ру­хомо­го май­на та зго­ду що­до роз­по­ря­джен­ня гро­шо­ви­ми ко­ш­та­ми, що вне­се­ні ін­ши­ми осо­ба­ми до фі­нан­со­вої уста­но­ви на ім’я цих ді­тей. Від­мо­ва пік­лу­ва­ль­ни­ка да­ти зго­ду на вчи­нен­ня пра­во­чинів, що ви­хо­дять за ме­жі дрі­б­них по­бу­то­вих, мо­же бу­ти оска­р­жена осо­бою, ци­ві­ль­на діє­зда­т­ність якої об­ме­же­на, до ор­га­ну опі­ки і пік­лу­ван­ня або до су­ду.

А в ра­зі ви­знан­ня осо­би об­ме­же­но діє­зда­т­ною, до­по­мо­гу їй в ре­а­лі­за­ції її прав та обо­в’я­з­ків на­дає пік­лу­ва­ль­ник, да­ю­чи зго­ду на вчи­нен­ня нею пра­во­чи­нів, що ви­хо­дять за ме­жі дрі­б­них по­буто­вих. Та­кож пік­лу­ва­ль­ник мо­же пись­мо­во до­зво­ли­ти фі­зи­ч­ній осо­бі, ци­ві­ль­на діє­зда­т­ність якої об­ме­же­на, са­мо­стій­но оде­р­жу­вати за­ро­бі­ток, пе­н­сію, сти­пе­н­дію, ін­ші до­хо­ди чи роз­по­ря­джа­ти­ся ни­ми. Пік­лу­ва­ль­ник над фі­зи­ч­ною осо­бою, ци­ві­ль­на діє­зда­т­ність якої об­ме­же­на, зо­бо­в’я­за­ний дба­ти про її лі­ку­ван­ня, ство­рен­ня не­об­хід­них по­бу­то­вих умов (ст. 37 ЦК).

Осо­ба, ви­зна­на не­діє­зда­т­ною, не мо­же са­мо­стій­но ре­а­лі­зо­вува­ти свої пра­ва та обо­в’я­з­ки. То­му від іме­ні та­кої осо­би, від­по­ві­дно до ви­мог ст. 67 ЦК, здій­с­нює її пра­ва та ви­ко­нує обо­в’я­з­ки опі­кун. А та­кож опі­кун зо­бо­в’я­за­ний дба­ти про її ви­хо­ван­ня, навчан­ня та роз­ви­ток

Залиште коментар