Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Хто є уча­с­ни­ка­ми сі­мей­них від­но­син?

0 56

Зі змі­с­ту ст. 2 СК Укра­ї­ни вба­ча­єть­ся, що уча­с­ни­ка­ми сімей­них від­но­син є по­друж­жя, ба­ть­ки і ді­ти, уси­но­в­лю­ва­чі та усино­в­ле­ні, ма­ти та ба­ть­ко ди­ти­ни, дід, ба­ба, онук, ону­ч­ка, пра­дід, пра­ба­ба, пра­в­нук і пра­в­ну­ч­ка, рі­д­ні бра­ти та се­с­т­ри, ма­чу­ха, ві­тчим, па­си­нок, па­д­че­р­ка, опі­кун, пік­лу­ва­ль­ник, ди­ти­на, над якою вста­но­в­ле­но опі­ку або пік­лу­ван­ня, осо­ба, яка укла­ла до­го­вір про па­т­ро­нат, і ди­ти­на, пе­ре­да­на у сі­м’ю па­т­ро­на­т­но­го ви­хо­ва­те­ля, за умо­ви, що во­ни спі­ль­но про­жи­ва­ють, по­в’я­за­ні спі­ль­ним по­бутом або ма­ють вза­є­м­ні пра­ва і обо­в’я­з­ки.

Сі­мей­ний ко­декс Укра­ї­ни не ре­гу­лює сі­мей­ні від­но­си­ни між двою­рід­ни­ми бра­та­ми та се­с­т­ра­ми, ті­т­кою, дя­дь­ком та пле­мін­ницею, пле­мін­ни­ком і між ін­ши­ми ро­ди­ча­ми за ви­ня­т­ка­ми, вста­но­вле­ни­ми за­ко­ном за по­хо­джен­ням. Про­те із цьо­го пра­ви­ла є винятки. На­при­клад, у ра­зі пе­ре­бу­ван­ня у за­зна­че­них ро­ди­чів на ви­хо­ван­ні ди­ти­ни на цих су­б’єк­тів по­кла­да­єть­ся обо­в’я­зок що­до на­дан­ня ди­ти­ні ма­те­рі­а­ль­ної до­по­мо­ги у ви­па­д­ках, пе­ред­ба­че­них ст. 269 СК, тоб­то то­ді, коли у неї не­має ба­ть­ків, ба­би, ді­да, по­вноліт­ніх бра­тів і се­с­тер, за умо­ви, що перші мо­жуть на­да­ва­ти допо­мо­гу.

Від­по­ві­д­ний обо­в’я­зок вста­но­в­лю­єть­ся і для та­кої ди­ти­ни, на яку з до­ся­г­нен­ням по­в­но­літ­тя по­кла­да­єть­ся обо­в’я­зок утри­му­вати цих не­пра­це­зда­т­них ро­ди­чів за під­став, пе­ред­ба­че­них ст. 271 СК, тоб­то як­що в них не­має дру­жи­ни, чо­ло­ві­ка, по­в­но­лі­т­ніх до­чки, си­на, бра­тів та се­с­тер або ці осо­би з по­ва­ж­них при­чин не можуть на­да­ва­ти їм на­ле­ж­но­го утри­ман­ня.

Залиште коментар