Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Чи впра­ві чле­ни сі­м’ї пе­ре­да­ва­ти чи пе­ре­кла­да­ти свої пра­ва та обо­в’я­з­ки на ін­ших осіб?

0 51

Сі­мей­ні пра­ва та обо­в’я­з­ки без­по­се­ре­д­ньо здій­с­ню­ють­ся уча­с­ни­ка­ми сі­мей­них від­но­син. Здій­с­нен­ня сі­мей­них прав та вико­нан­ня сі­мей­них обо­в’я­з­ків ма­ють пе­в­ні осо­б­ли­во­с­ті, які по­ляга­ють в осо­би­с­то-до­ві­р­чо­му ха­ра­к­те­рі цих пра­во­від­но­син.

Су­б’єк­ти сі­мей­них прав, здій­с­ню­ю­чи свої пра­ва та ви­ко­ну­ючи свої обо­в’я­з­ки, не мо­жуть пе­ре­да­ва­ти ці пра­ва ін­шим осо­бамта пе­ре­кла­да­ти на них свої обо­в’я­з­ки, що отрима­ло но­р­ма­ти­в­не за­крі­п­лен­ня (стат­ті 14 та 15 СК Укра­ї­ни).

Залиште коментар