Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Положення про єдину систему підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України

0 42

Положення про єдину систему підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України

Затверджено наказом Генерального прокурора України від 11 квітня 2007 року № 583ц

1. Загальні положення

1.1. Єдина система підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників включає в себе різноманітні види і форми навчання, метою яких є оновлення та розвиток умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності, вивчення позитивного досвіду.

Основними складовими цієї системи є:

— самостійне навчання;

— надання індивідуальних завдань;

— стажування в структурних підрозділах та кабінетах криміналістики прокуратур обласного рівня;

— навчально-методичні семінари, у т.ч. заняття у школах молодого спеціаліста, державного обвинувача тощо;

— науково-практичні конференції;

— навчання за окремими планами працівників, які зараховані до резерву на заміщення керівних посад;

— навчання в Інституті підвищення кваліфікації кадрів Академії прокуратури України.

1.2. Організація навчання здійснюється відповідно до Закону України «Про прокуратуру», наказів Генерального прокурора України, Регламенту Генеральної прокуратури України та цього Положення, Статуту Академії прокуратури України.

1.3. Відповідальність за організацію роботи з підвищення кваліфікації працівників покладається на заступників Генерального прокурора України (згідно з розподілом обов’язків), прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів та ВМС України, їх заступників, керівників структурних підрозділів, прокурорів міст, районів та прирівняних до них.

1.4. Координація роботи з підвищення кваліфікації, застосування всіх видів і форм навчання здійснюється Головним управлінням кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України та відділами роботи з кадрами (старшими помічниками з питань роботи з кадрами) прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових про¬куратур регіонів та ВМС України.

2. Самостійне навчання

2.1. Підвищення ділової кваліфікації шляхом самостійного навчання є службовим обов’язком усіх прокурорсько-слідчих працівників незалежно від займаних посад та стажу роботи в органах прокуратури.

Самостійне навчання — це систематичне вивчення в індивідуальному порядку працівником прокуратури нових законодавчих актів, правових та організаційних питань прокурорської діяльності. Воно повинно сприяти виконанню ними своїх службових обов’язків на високому професійному рівні. Самостійне підвищення кваліфікації поєднується з наданням працівнику організаційної та консультативної допомоги керівниками прокуратур, їх структурних підрозділів, а також працівниками Академії прокуратури України.

Самостійне навчання молодих спеціалістів під час стажування проводиться відповідно до індивідуальних планів, а після їх атестування — на загальних підставах.

2.2. Самостійне навчання працівників зі стажем роботи до 3-х років здійснюється за індивідуальними планами, які складаються на півріччя і затверджуються безпосереднім керівником.

Керівник прокуратури чи структурного підрозділу надає допомогу працівникові у виборі тем для вивчення, доборі літератури, нормативних актів. Тематика індивідуальних планів насамперед повинна бути пов’язана з напрямами службової діяльності працівника.

За необхідності, у тому числі за рішенням оперативної наради, атестаційної комісії, самостійне навчання за індивідуальними планами може рекомендуватися й іншим працівникам. Індивідуальними планами навчання передбачається:

— вивчення законодавчих та інших нормативних актів, роз’яснень Верховного Суду України, Вищого господарського суду України та Вищого адміністративного суду України, рішень Конституційного Суду України;

— вивчення наказів, розпоряджень, вказівок Генерального прокурора України, рішень колегії Генеральної прокуратури України, узагальнень, інформаційних листів, у тому числі про позитивний досвід роботи, організаційно-методичних матеріалів;

— вивчення окремих питань прокурорсько-слідчої практики, актуальних для даної прокуратури (вивчення методик проведення перевірок, розслідування певної категорії злочинів тощо);

— виконання індивідуальних завдань прокуратур вищого рівня та міськрайпрокурорів.

В індивідуальних планах обов’язково зазначається конкретний зміст заходу та строки виконання.

Конспекти по вивчених темах обов’язково ведуть молоді спеціалісти, а інші прокурорсько-слідчі працівники — у разі необхідності.

Прокуратури обласного рівня можуть готувати орієнтовну, типову тематику для самостійної підготовки різних категорій прокурорів і слідчих.

2.3. Основними формами контролю за виконанням індивідуальних планів навчання є:

— співбесіди керівників з підлеглими працівниками щодо знання опрацьованих документів і матеріалів;

— ознайомлення з конспектами молодих спеціалістів;заслуховування звітів працівників про виконання індивідуальних планів.

3. Надання індивідуальних завдань

3.1.Індивідуальні завдання надаються відповідними керівниками працівникам, які допускають недоліки в роботі, не мають достатнього досвіду, молодим спеціалістам, особам, які перебувають у резерві на висунення на вищі посади, а також іншим працівникам, які не володіють належною професійною майстерністю, з метою поглибленого вивчення законодавства,наказів Генерального прокурора України, методичних рекомендацій, позитивного досвіду чи спеціалізації на окремих напрямах роботи.

Ці завдання мають на меті залучення до розслідування конкретних кримінальних справ, проведення перевірок додержання законодавства, підготовки документів прокурорського реагування, участі в судах, складання довідок і узагальнень.

3.2. Виконання індивідуального завдання контролюється у формі співбесід, письмових звітів чи обговорень на оперативних нарадах у відповідного керівника.

3.3. Копія індивідуального завдання та довідка керівника про його виконання долучається до особової справи.

4. Стажування у структурних підрозділах апаратів прокуратур та кабінетах криміналістики

4.1. Стажування має на меті підвищення фахового рівня прокурорів і слідчих, усунення недоліків та помилок у їх практичній діяльності, вивчення нових методик і практики організації та здійснення прокурорського нагляду або розслідування кримінальних справ, позитивного досвіду роботи інших прокуратур, а також; поглиблене та всебічне вивчення ділових і особистих якостей, організаторських здібностей працівників.

4.2. Стажування проводиться згідно з додатком до плану роботи Генеральної прокуратури України, прокуратур областей та прирівняних до них, який складається за пропозиціями керівників структурних підрозділів, а також за рішеннями колегій,атестаційних комісій прокуратур.

На стажування в першу чергу викликаються прокурорсько-слідчі працівники, зараховані до резерву на заміщення керівних посад, призначені на нові посади, а також; працівники, які допускають суттєві недоліки в роботі.

Молоді спеціалісти, які проходять стажування за індивідуальними планами і неатестовані, можуть викликатися на навчання до структурних підрозділів, якщо неможливо забезпечити їх повноцінну підготовку за певним напрямом у міськрайпрокуратурі за місцем роботи та для навчання у кабінеті криміналістики.

4.3. Стажування проводиться:

— у Генеральній прокуратурі України (у тому числі професорсько-викладацького складу Академії прокуратури України);

— у прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей; міст Києва і Севастополя, військових прокуратурах регіонів та ВМС України.

Строк стажування визначається керівником підрозділу, в якому воно організовується. План стажування затверджується керівником самостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратур України, прокурором чи заступником прокурора обласного рівня згідно з розподілом обов’язків.

Стажування працівників міських, районних та прирівняних до них прокуратур проводиться згідно із затвердженими прокурором області типовими планами для відповідної категорій працівників.

Копії планів після затвердження надаються до Головного управління кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України, кадрових підрозділів прокуратур обласного рівня.

Планами передбачати як теоретичні, так і практичні заходи, у тому числі ознайомлення з організацією роботи кращих прокуратур.

4.4. Результати стажування обговорюються на оперативних нарадах у структурних підрозділах. За результатами стажування складається характеристика, яка затверджується керівником самостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором обласного рівня або його заступником згідно з розподілом обов’язків.

Протокол оперативної наради оформляється у разі необхідності прийняття конкретного рішення і визначення певних заходів.

4.5. Характеристики упродовж; 5-денного терміну після закінчення стажування надаються до Головного управління кадрового забезпеченню Генеральної прокуратури України, кадрових підрозділів прокуратур обласного рівня для долучення їх до особової справи прокурора чи слідчого. Копії цих документів надсилаються галузевими підрозділами безпосередньому керівнику особи, яка стажувалась, до відома.

5. Навчально-методичні семінари

5.1. Програма занять семінару складається з урахуванням актуальних питань, які потребують дискусійного обговорення, аналізу позитивної та негативної практики, оперативного поширення позитивного досвіду.

У ній передбачається оптимальне поєднання теорії і практики. Поряд з лекціями проводяться ділові ігри, інші форми занять щодо набуття практичних навичок: підготовка документів прокурорського реагування, процесуальних документів, опрацювання зразків процесуальних документів по конкретних справах, документів реагування за конкретними матеріалами та перевірками, огляд помилок і недоліків, які допускаються при організації та здійсненні прокурорського нагляду, розслідуванні кримінальних справ, підтриманні державного обвинувачення, участі у розгляді цивільних справ у суді, вирішення тематичних завдань, перегляд відеофільмів, виступи прокурорів та слідчих у порядку обміну досвідом. Зосереджується увага на глибокому вивченні нового законодавства, методиках проведення перевірок виконання законів, розслідуванні злочинів.

5.2. Види семінарів:

— галузеві;

— міжгалузеві;

— міжвідомчі.

Галузевий семінар — це колективна форма занять, які проводяться галузевим структурним підрозділом Генеральної прокуратури України або прокуратури обласного рівня.

До галузевих семінарів відносяться заняття у школах дер¬жавного обвинувача та слідчого.

Міжгалузевий семінар готується кількома структурними підрозділами відповідної прокуратури з метою обговорення взаємопов’язаних актуальних проблем діяльності цих підрозділів.

5.3. Проведення галузевих і міжгалузевих семінарів організовують керівники структурних підрозділів під контролем відповідних (згідно з розподілом обов’язків) заступників Генерального прокурора України та прокурорів обласного рівня.

Різновидом міжгалузевих семінарів є заняття у Школі молодого спеціаліста, специфіку якої визначає склад слухачів — прокурорсько-слідчі працівники зі стажем роботи в органах прокуратури до трьох років, незалежно від закріплених ділянок роботи.

Керівником Школи молодого спеціаліста є прокурор області чи прирівняний прокурор або його перший заступник.

Лекції та практичні заняття проводять керівники структурних підрозділів або їх заступники, а також; працівники зі значним досвідом.

Заняття у Школі молодого спеціаліста проводяться не менш як один раз на півріччя. їх організація і проведення покладаються на відділ роботи з кадрами у взаємодії з керівниками структурних підрозділів прокуратур областей та прирівняних до них.

Тематика занять визначається з урахуванням необхідності освоєння даною категорією працівників усіх галузей прокурорсько-слідчої діяльності та відсутністю у них достатнього досвіду роботи в органах прокуратури.

За погодженням з керівниками інших правоохоронних та судових органів можуть проводитись міжвідомчі семінари як на загальнодержавному рівні, так і на рівні прокуратур областей та районів. Найбільш прийнятними є міжвідомчі семінари у містах і районах з невеликою кількістю оперативних працівників, їх метою є обговорення і вироблення спільних підходів до проблем боротьби зі злочинністю, найбільш актуальних у даний час для держави в цілому чи відповідного регіону.

Навчально-методичні семінари можуть бути як обласні, так і міжрегіональні. Міжрегіональні семінари проводяться на базі визначених наказом Генерального прокурора України прокуратур обласного рівня.

5.4. У проведенні семінарів беруть участь працівники визначених груп прокуратур, керівники структурних підрозділів прокуратур областей і Генеральної прокуратури України. На семінарах обговорюються найбільш складні проблемні питання. Відповідна базова прокуратура спільно з Академією прокуратури України забезпечують науково-методичне супроводження семінарів.

5.5.Періодичність і тематика обласних семінарів визначаються планами роботи відповідної прокуратури, міжрегіональних — Генеральною прокуратурою України.

По кожному семінару складається план його підготовки і проведення, визначаються відповідальні особи. План завчасно надсилається учасникам семінару для підготовки до участі в його роботі. Копія плану надається кадровому підрозділу відповідної прокуратури.

6. Науково-практичні конференції

6.1. Науково-практичні конференції проводяться з найбільш актуальних проблем прокурорсько-слідчої діяльності. їх метою є підвищення теоретичного рівня прокурорів і слідчих, поглиблення зв’язків науки з практикою.

6.2. Організація і проведення таких конференцій покладається на заступників Генерального прокурора України, ректорат Академії прокуратури України, прокурорів областей та прирівняних до них прокурорів, керівників структурних підрозділів прокуратур.

До участі в роботі науково-практичних конференцій обов’язково залучаються наукові та педагогічні працівники.

7. Навчання працівників, яких зараховано до резерву на заміщення керівних посад

7.1. Підвищення професійної майстерності працівників, зарахованих до резерву, проводиться за індивідуальним планом, що складається на календарний рік.

Для осіб, зарахованих до резерву на посади заступників прокурорів обласного рівня, прокурорів міст, районів та прирівняних до них, плани складаються кадровими підрозділами відповідних прокуратур, а на посади начальників структурних підрозділів — керівниками цих структурних підрозділів і затверджуються заступниками Генерального прокурора України, прокурорами областей та прирівняними до них прокурорами. Плани мають передбачати періодичне навчання в Академії прокуратури України, стажування у структурних підрозділах прокуратур, участь у семінарах і конференціях, тимчасове виконання обов’язків за вищими посадами, залучення до проведення галузевих та комплексних перевірок тощо.

Копії планів навчання надаються до кадрових підрозділів упродовж; місячного строку з дня затвердження списків осіб, зарахованих до резерву.

7.2. Контроль за виконанням планів особами, зарахованими до резерву, здійснюється управлінням кадрів Генеральної прокуратури України, відділами роботи з кадрами прокуратур обласного рівня, керівниками самостійних структурних підрозділів.

8. Вивчення та використання позитивного досвіду в прокурорсько-слідчій діяльності

8.1. Вивчення і використання в практичній діяльності пози¬тивного досвіду є обов’язковим для кожного прокурорсько-слідчого працівника.

8.2. З метою використання в практичній діяльності органів прокуратури позитивного досвіду, найбільш досконалих форм і методів прокурорсько-слідчої роботи їх обговорення проводиться на оперативних нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях, організовуються відповідні публікації у відомчому журналі «Вісник прокуратури».

8.3. Знання кращого досвіду роботи на окремих напрямах наглядової та слідчої діяльності має бути предметом перевірки під час службової атестації працівників.

9. Навчання в Інституті підвищення кваліфікації кадрів Академії прокуратури України

9.1. Відповідно до наказу Генерального прокурора України від 20.01.2006 № 2гн «Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України» підвищення кваліфікації працівників в Академії прокуратури України має провадитись не рідше одного разу на п’ять років.

9.2. Календарний план навчання і план набору слухачів на півріччя розробляє Головне управління кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України і не пізніше як за місяць до початку навчання надсилає його до Академії прокуратури України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняним до них прокурорам, які складають списки працівників, що будуть направлені на навчання в Інститут.

Термін навчання в Інституті встановлюється з урахуванням категорії слухачів.

9.3. Навчальні плани і тематика лекційних, семінарських,практичних занять із слухачами складаються Інститутом підвищення кваліфікації кадрів і затверджуються Ректором Академії прокуратури України. Вони повинні враховувати практичні потреби прокурорсько-слідчої діяльності, досягнення сучасної юридичної науки і позитивного досвіду прокурорсько-слідчої практики.

9.4. Безпосередню участь в організації і проведенні навчального процесу беруть заступники Генерального прокурора України, керівники Головних управлінь, управлінь та самостійних відділів Генеральної прокуратури України, які вносять пропозиції щодо формування планів навчання прокурорських кадрів,виступають перед слухачами з лекціями, проводять семінарські заняття, зустрічі зі слухачами Академії тощо.

За підсумками навчання проводиться екзамен або виконується і захищається курсова робота.

Прокурори і слідчі, які пройшли навчання в Інституті підвищення кваліфікації кадрів Академії прокуратури України, залучаються до участі у проведенні семінарських занять, науково-практичних конференцій тощо.

10. Заохочення за сумлінність у навчанні

Результати навчання враховуються при атестуванні працівника, зарахуванні до кадрового резерву, просуванні по службі, встановленні надбавки до посадового окладу, вирішенні питання про дострокове присвоєння класного чину, застосуванні інших заохочень, передбачених Дисциплінарним статутом прокуратури України.

Залиште коментар