Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна прокуратур при звільненні та призначенні прокурорів

0 819

Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна прокуратур при звільненні та призначенні прокурорів

Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна прокуратур при звільненні та призначенні прокурорів

1. Положення регулює порядок приймання, передачі справ, документів та майна Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міжрайонних, районних, міських та прирівняних до них прокурорів, військових прокурорів регіонів при звільненні та призначенні прокурорів.

2. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та військові прокурори регіонів при звільненні та призначенні підпорядкованих прокурорів забезпечують своєчасну, якісну і повну передачу та приймання справ, документів і майна із складанням акта приймання-передачі з обов’язковою участю свого представника (представників).

3. При призначенні прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та військових прокурорів регіонів у передачі бере участь представник (представники) Генеральної прокуратури України.

4. Розпорядження про організацію приймання-передачі справ готує прокуратура вищого рівня (підрозділ з питань організації роботи та контролю виконання). До складу комісії входять:

— у Генеральній прокуратурі України — заступник Генерального прокурора України, представники управлінь кадрів, організації роботи та контролю виконання, відділів матеріально-технічно¬го забезпечення та соціально-побутових потреб, фінансування та бухгалтерського обліку, першого відділу, секретаріату;

— у прокуратурах обласного рівня і прирівняних до них —представник (представники) Генеральної прокуратури України,начальник відділу (старший помічник) роботи з кадрами, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення, головний бухгалтер прокуратури області, начальник режимно-секретної частини;

— у міжрайонних, районних, міських і прирівняних до них прокуратурах — прокурор області чи його заступник, начальник відділу фінансування та матеріально-технічного забезпечення, начальник відділу (старший помічник) роботи з кадрами, начальник секретаріату, головний бухгалтер, начальник режимно-секретної частини (за необхідності).

5. До складу комісії можуть входити представники інших служб. Очолює комісію представник прокуратури вищого рівня, який представляє призначеного прокурора.

6. Акт приймання-передачі готують представники відділу роботи з кадрами і секретаріату.

7. В акті приймання-передачі зазначаються дані про:

— укомплектованість прокуратури кадрами оперативних та технічних працівників на час зміни прокурора;

— наявність вивчених та вирішених кримінальних справ, матеріалів та скарг, які є у провадженні, із зазначенням строків їх розгляду і закінчених провадженням справ, скарг, архівних документів;

— наявність і стан збереження речових доказів у прокуратурі та депозитних рахунків по кримінальних справах;

— стан ведення поточного діловодства та збереження документів;

— наявність матеріальних цінностей та іншого майна прокуратури (адміністративні будинки, бази відпочинку, транспорт, меблі, зброя, література та інше майно) згідно з актом інвентаризації;

— залишок коштів на банківських рахунках та в касі;

— вступний фінансовий баланс;

— кількість переданих печаток, штампів із зразками їх відбитків;

— наявність книг обліку.

8. Акт складається у двох примірниках за підписами прокурорів, які здають та приймають справи, представника (представників) прокуратур вищого рівня, членів комісії. До акта можуть долучатись додатки. Перший примірник акта надсилається прокурору вищого рівня, який у триденний термін затверджує його і для зберігання передає режимно-секретній частині.

9. У тих випадках, коли прокурор, який передає справи, чи знову призначений прокурор з окремих статей акта має заперечення, він викладає їх у письмовій формі при підписанні акта. Ці заперечення розглядає прокурор вищого рівня, який у п’ятиденний термін приймає по них відповідне рішення.

10. Прокурор, який передає справу, зобов’язаний повернути дорежимно-секретного підрозділу всі секретні документи і справи, які є в нього особисто. Повернення зазначених документів і справ прокурором або відсутність їх у нього засвідчується відповідною довідкою начальника режимно-секретної частини або особи, яка виконує його функції. Ця довідка є підставою для запису в акті приймання-передачі про те, що згідно з обліково-реєстраційними документами за прокурором секретні документи і справи не значаться.

11. У міськрайпрокуратурах та прирівняних до них, де забезпечення режимно-секретної діяльності покладено особисто на прокурорів, передача секретної документації здійснюється за окремим актом відповідно до вимог нормативних актів з питань режимно-секретної діяльності, про що робиться відмітка в основному акті. При цьому перевіряється наявність секретних документів на підставі обліково-реєстраційної документації прокуратур обласного та районного рівнів.

12. У разі смерті прокурора справи, документи та майно прокуратури приймаються призначеним прокурором за актом повної інвентаризації, проведеної в установленому законом порядку.

13. Приймання та передача справ повинна бути закінчена у термін, визначений прокуратурою вищого рівня, але не пізніше десяти днів з дня видачі наказу про призначення прокурора.

14. Дане положення застосовується також; при ліквідації чи реорганізації прокуратури. Акт приймання-передачі підписують прокурор реорганізованої чи ліквідованої прокуратури, представник прокуратури, куди передається майно та справи, а також чле¬ни ліквідаційної комісії.

15. Відділ планування, фінансування та бухгалтерського обліку Генеральної прокуратури України до чи після передачі справ, документів та майна прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них новому прокурору за необхідності проводить ревізію їх фінансово-господарської діяльності.

16. При заміні керівників прокуратур контроль за своєчасною і належною організацією приймання-передачі справ здійснює управління організації роботи та контролю виконання Генеральної прокуратури України.

Залиште коментар