Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Положення про порядок проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України

0 327

Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна прокуратур при звільненні та призначенні прокурорів

Затверджено наказом Генерального прокурора України від 12 вересня 2005 року № 2958ц

(Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 20 січня 2006 року № 161ц, від 21 квітня 2008 року № 820ц та від ЗО вересня 2008 року № 56)

І. Загальні положення

1. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» прокурори і слідчі органів прокуратури підлягають атестації.

Атестація — це управлінська кадрова процедура, спрямована на оцінку кваліфікації прокурорів і слідчих, а також; працівників Національної академії прокуратури України, яким присвоєно класні чини, з метою:

— визначення відповідності працівників прокуратури та навчальних закладів займаним посадам, стану їх професійної під¬готовки;

— формування резерву кадрів на висунення;

— удосконалення професійної майстерності;

— визначення напрямів підвищення кваліфікації, професійної підготовки і перепідготовки;

— внесення і обґрунтування пропозицій щодо призначення та переміщення кадрів.

2. Це Положення регламентує утворення та діяльність атестаційних комісій і визначає порядок проведення атестації працівників органів прокуратури України та Національної академії.

3. Атестації підлягають прокурорсько-слідчі працівники та професорсько-викладацький склад навчальних закладів Гене¬ральної прокуратури України, які обіймають посади, за якимипередбачено присвоєння класних чинів, а в органах військової прокуратури — військових звань, зі стажем роботи в органах прокуратури не менше шести місяців.

3.1. Особи з вищою юридичною освітою, які мають стаж роботи за фахом не менше одного року в інших правоохоронних органах, адвокатурі, нотаріаті, органах законодавчої, виконав¬чої чи судової влади, можуть бути атестовані, як правило, після шести місяців роботи в органах прокуратури.

3.2. Особи з вищою юридичною освітою, які не мають стажу роботи за фахом, проходять стажування та атестацію в поряд¬ку, визначеному для молодих спеціалістів (п. 4.2 Положення).

4. Атестація прокурорів, слідчих і працівників Національної академії, яким присвоєні класні чини, проводиться один раз у п’ять років, а дострокова: — при висуненні на керівні посади та переведенні до вище¬стоящих прокуратур, якщо з часу проведення попередньої атестації пройшло більше року; — у разі невиконання чи неналежного виконання службових обов’язків;

Дострокова атестація може призначатися за ініціативою безпосереднього керівника або керівника вищого рівня.

(Пункт 4 змінено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 30.09.2008 № 56)

4.1. Атестація військових прокурорсько-слідчих працівників проводиться у порядку, визначеному цим Положенням, з ураху¬ванням особливостей проходження ними військової служби.

4.2. Молоді спеціалісти підлягають атестації після закінчення стажування, але не раніше шести місяців від дня призначення на посаду. Перше атестування випускників Національної ака¬демії прокуратури України проводити через 2 роки роботи на посаді.

(Пункт 4.2 змінено відповідно до наказу Генерального проку¬рора України від 30.09.2008 № 56)

4.3. Жінки, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною, проходять атестацію, як правило, через рік після виходу на роботу.

4.4. Атестація членів атестаційних комісій повинна передувати атестації інших прокурорсько-слідчих працівників.

II. Атестаційні комісії

1. Для організації та проведення атестації в органах прокуратури утворюються атестаційні комісії, кількісний та персо¬нальний склад яких затверджується керівниками відповідних органів прокуратури.1.1. У Генеральній прокуратурі України утворюється Вища атестаційна комісія. її склад затверджується наказом Генерального прокурора України.1.2. Вища атестаційна комісія проводить атестацію прокурорсько-слідчих працівників Генеральної прокуратури, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів і Військово-Морських Сил України, їх заступників, ректора, проректорів, директорів інститутів Національної академії прокуратури України.1.3. Прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовими прокурорами регіонів і Військово-Морських Сил України, ректором Національної академії утворюються атестаційні комісії, які проводять атестації прокурорсько-слідчих працівників, за винятком тих, кого атестує

Вища атестаційна комісія.

1.4. Атестаційні комісії утворюються у складі голови, його заступника, відповідального секретаря та членів комісії.1.5. За погодженням з Генеральною прокуратурою України прокурори Автономної Республіки Крим та областей можуть утворювати атестаційні комісії у прокуратурах великих міст з районним поділом, на які поширюється дія цього Положення. Зазначені комісії проводять атестацію прокурорсько-слідчих працівників, за винятком тих, які підлягають атестації комісі¬ями прокуратур областей.1.6. Атестаційні комісії проводять свою роботу на підстав піврічних планів, затверджених головою комісії.

III. Атестаційні документи

1. На кожного працівника, який підлягає атестації, складаються атестаційні документи — біографічна довідка та характе¬ристика ділових і особистих якостей. 2. Атестаційні документи готують:— перший заступник Генерального прокурора України — на заступників Генерального прокурора України, начальників Головних управлінь, самостійних управлінь і відділів Генеральноїпрокуратури України (згідно з розподілом обов’язків), а також; свого старшого помічника;— заступники Генерального прокурора України — на начальників Головних управлінь, самостійних управлінь і відділів, ректора Національної академії прокуратури України (згідно з роз¬поділом обов’язків), а також; на своїх старших помічників та помічників;— начальник Головного управління нагляду за додержанням законів у Збройних Силах України та інших військових формуваннях — на військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України;— начальники Головних управлінь Генеральної прокуратури України — на своїх заступників та підпорядкованих начальни¬ків управлінь, організаційно-методичних відділів;— начальники управлінь і відділів Генеральної прокуратури України — на своїх заступників, старших прокурорів і прокуро¬рів управлінь і відділів, прокурорів-криміналістів, слідчих та старших слідчих в особливо важливих справах;— начальник Головного управління кадрового забезпечення — на прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також за погодженням з Генеральним прокурором України на його старших помічників і помічників;— прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військові прокурори регіонів і Військово-Морських Сил України — на заступників прокурорів областей, керівників кадрових та організаційно-контрольних підрозділів;— заступники прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів і Військово-Морських Сил України — на начальників управлінь і відділів, старших помічників прокурорів областей (за розподілом обов’язків);— керівники кадрових підрозділів прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військо¬вих прокуратур регіонів і Військово-Морських Сил України — на прокурорів міст, районів, міжрайонних прокурорів, військових прокурорів гарнізонів та прирівняних до них;— начальники управлінь і відділів прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та військо¬вих прокуратур регіонів і ВМС України — на своїх заступників, старших прокурорів і прокурорів управлінь і відділів, прокурорів-криміналістів, слідчих, старших слідчих, старших слідчих в особливо важливих справах цих прокуратур;— прокурори міст, районів, міжрайонні прокурори і військо¬ві прокурори гарнізонів — на підпорядкованих їм прокурорсько-слідчих працівників;— ректор Національної академії прокуратури України — на проректорів Національної академії та директорів інститутів; проректори Національної академії — на завідуючих кафедрами, секторами та начальників відділів; завідуючі кафедрами та начальники відділів — на підлеглих працівників професорсько-викладацького складу. 3. В атестаційних документах зазначаються підстави проведення атестації, основні біографічні дані працівника, вказуються нагороди та заохочення, наявні дисциплінарні стягнення.Службова характеристика повинна містити оцінку виконан¬ня працівником, який проходить атестацію, службових обов’яз¬ків, відомості про його професійну підготовку, творчі та орга¬нізаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість і діловитість, відданість справі, морально-психологічні якості, риси характеру, ставлення до підлеглих, вміння приймати рішення у складних ситуаціях, стан здоров’я, поведінку в сім’ї та побуті, а також; наявні недоліки в роботі та особистій поведінці, дані про усунення ним недоліків, зазначених у попередній атестації, та виконання рекомендацій атестаційної комісії.Характеристика завершується висновком про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді чи про неповну службову відповідність умовою повторного атестування через шість місяців чи через рік.Висновки службової характеристики молодих спеціалістів, які проходили стажування, мають свідчити про відповідність їх займаній посаді або про продовження терміну стажування.4. Атестаційні документи обговорюються на оперативних на¬радах у відповідного керівника і подаються в атестаційну ко¬місію після ознайомлення з ними працівника, який підлягає атестації.5. Працівник, який підлягає атестації, має бути ознайомле¬ний з підготовленими на нього атестаційними документами під розписку не пізніше ніж за тиждень до атестації. У разі незгоди із службовою характеристикою працівник може подати атестаційній комісії свої заперечення та додаткові відомості щодо службової діяльності. Якщо працівник відмовляється від ознайомлення, складається відповідний акт.6. У разі складання атестаційних документів з порушенням вимог цього Положення голова або відповідальний секретар атестаційної комісії повертають їх для усунення недоліків. До опрацьовані документи повторно представляються до комісії у п’ятиденний термін.

IV. Проведення атестації

1. Вища атестаційна комісія Генеральної прокуратури України та атестаційні комісії обласних і прирівняних до них проку¬ратур проводять засідання в присутності не менше двох третин від їх складу, а рішення приймають більшістю голосів від кількості присутніх відкритим або таємним голосуванням. У разі однакової кількості голосів членів комісії приймається рішення на користь працівника. Результати атестації повідомляються працівнику, який атестувався, та його керівникові одразу після проведення атестації.2. Атестаційні документи розглядаються, як правило, у при¬сутності працівників, які атестуються, та їх безпосередніх керівників. У разі коли характеристика працівника зі значним досвідом роботи в органах прокуратури виключно позитивна і члени атестаційної комісії згодні з її змістом і висновком, за рішенням голови комісії атестаційні документи, як виняток, можуть бути розглянуті без виклику на засідання комісії зазначених осіб. Якщо працівник, що підлягає атестації, не з’явився на друге за¬сідання комісії без поважних причин, комісія має право провести атестацію за його відсутності.3. Якщо характеристика містить висновок про невідповідність чи неповну службову відповідність працівника займаній посаді, атестація проводиться після попереднього вивчення його роботи, про результати якого повідомляється на засіданні комісії.4. Атестація розпочинається з доповіді одного із членів комісії чи відповідального секретаря або безпосереднього керівника атестуємого працівника, який викладає основний зміст атеста¬ційних документів. Головою комісії з’ясовується, чи згоден пра¬цівник зі змістом атестаційних документів, після чого члени ко¬місії можуть задавати питання доповідачу та працівнику.Комісія на підставі оцінки стану професійної підготовленості працівника, його особистих якостей та результатів службової діяльності приймає рішення про відповідність чи невідповідність працівника займаній посаді або про неповну службову відповідність з умовою повторної атестації через шість місяців чи через рік. Нею також можуть бути внесені рекомендації про заохочення, встановлення надбавок до посадових окладів, присвоєння класного чину, призначення на вишу посаду чи зарахування в резерв, вивчення та поширення позитивного досвіду роботи, направлення на стажування чи навчання з метою підвищення кваліфікації, пониження у класному чині. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді комісія рекомендує відповідному керівникові перевести цього працівника за його згодою на іншу посаду, що відповідає його професійному рівню, або звільнити із займаної посади.5. Для усунення недоліків, зазначених в атестації, голова комісії може визначити термін, після закінчення якого на засіданні комісії заслуховується звіт працівника, якому зроблено зауваження під час атестації, або інформація відповідного керівника.Голова комісії у разі необхідності залучає членів комісії до перевірок фактичного усунення особами, які проходили атестування, недоліків у роботі та виконання рекомендацій комісії, про що надається відповідна письмова інформація.6. Відповідальний секретар веде протокол засідання комісії. У протоколі зазначаються дата і місце його проведення, присут¬ні члени комісії, особи, які підлягають атестації, а також; запрошені керівники, порядок денний, доповідач з кожного питання,короткий зміст виступів, рішення, наслідки голосування щодо кожного працівника, який пройшов атестацію, а також окремі думки членів комісії за їх наявності. Протокол підписують голова і відповідальний секретар комісії.7. Керівник прокуратури відповідного рівня приймає рішення по наданих атестаційною комісією документах протягом 10 днів.У разі незгоди з висновком атестаційної комісії він доручає перевірку об’єктивності службової характеристики та мо¬же призначити повторну атестацію.8. Протягом 5 днів після затвердження рішення комісії з ним має бути ознайомлений працівник, який пройшов атестацію.9. Рішення комісії, упродовж; 10 днів після ознайомлення з ним атестованого працівника, може бути оскаржено керівнику прокуратури вищого рівня, який при наявності підстав може доручити, згідно зі своєю компетенцією, проведення повторної атестації комісією, рішення якої оскаржується, або атестаційною комісією прокуратури вищого рівня з попередньою перевіркою роботи працівника. Рішення керівника, прийняті за ре¬зультатами атестації, можуть бути оскаржені до суду.10. Працівник, якого комісією визнано таким, що не відповідає займаній посаді, не пізніше двох місяців після ознайомлення з рішенням може бути переведений за його згодою на ін¬шу посаду. У разі відсутності такої згоди трудовий договір з ним розривається на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП України.11. Атестаційні документи додаються до особової справи працівника. їх копії надсилаються до прокуратури вищого рів¬ня, якщо до її компетенції входить призначення, затвердження чи надання згоди на призначення працівника. Вища атестаційна комісія надсилає копії атестаційних документів у відповідні прокуратури за місцем роботи працівників, які пройшли атестацію.

Залиште коментар