Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Наказ “Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України”

0 117

ГАЛУЗЕВІ НАКАЗИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ

Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України

Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 року № 1

(Зі змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 11 травня 2007 року № 21)

З метою визначення основних засад і напрямів організації роботи органів прокуратури України, спрямування управлінської діяльності прокурорів на забезпечення ефективного виконання покладених на них завдань і функцій, керуючись ст. 15 Закону України «Про прокуратуру»,

наказую:

1.Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам, начальникам структурних підрозділів апаратів, їх заступникам здійснювати належне керівництво підпорядкованими органами та працівниками,спрямовувати їх діяльність на ефективне виконання покладених на прокуратуру завдань і функцій, приділяти постійну увагу питанням організації роботи та контролю виконання.

2.Організаційне забезпечення управлінських заходів Генерального прокурора України та прокурорів обласного рівня, контроль за виконанням їхніх доручень, додержання вимог наказів та інших документів з питань організації роботи покласти на організаційно-контрольні підрозділи, до яких призначати кваліфікованих і досвідчених працівників, що мають достатній практичний досвід роботи на керівних посадах в органах прокуратури і здатні принципово виконувати покладені на них обов’язки.

2.1.У Генеральній прокуратурі України зазначений підрозділ підпорядкувати першому заступникові Генерального прокурора України, а в прокуратурах обласного рівня — їх керівникам.

2.2.У прокуратурах районної (міської) ланки відповідальність за цей напрям роботи покласти безпосередньо на прокурорів.

3.Прокурорам усіх рівнів здійснювати свої повноваження виключно в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Не допускати втручання в компетенцію інших органів, установ та організацій. Не підміняти органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Поважати та захищати незалежність і гідність судової влади.

3.1.Принципово реагувати на будь-які посягання на незалежність прокуратури у здійсненні повноважень. Протидіяти втручанню органів державної влади, посадових осіб, громадських об’єднань та організацій у діяльність прокурорів. Запобігати впливу на працівників прокуратури з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків або добитися прийняття неправомірного рішення. Про такі факти невідкладно інформувати вищестоящих прокурорів, а в передбачених законом випадках вирішувати питання про притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

3.2. Не допускати порушення процесуальної самостійності прокурорсько-слідчих працівників. Вказівки з питань слідчої,наглядової діяльності та участі прокурорів у судах надавати підпорядкованим працівникам виключно у письмовій формі.

3.3. Інформувати про діяльність органів прокуратури, безумовно додержуючись вимог законодавства, що регламентує правовий режим інформації з обмеженим доступом, у тому числі даних досудового розслідування та наглядових перевірок. Порядок висвітлення діяльності прокуратури в засобах масової інформації визначати окремим наказом Генерального прокурора України.

4.Питання організації роботи органів прокуратури з окремих напрямів визначати в галузевих наказах, у яких на основі чинного законодавства та цього наказу конкретизувати завдання і пріоритети прокурорської діяльності, предмет нагляду,приводи, підстави або періодичність проведення перевірок, повноваження різних ланок прокурорської системи, критерії оцінки їхньої роботи.

4.1. Особливості діяльності військових, транспортних, природоохоронних, інших спеціалізованих прокуратур та прокуратур міст з районним поділом визначати окремими наказами Генерального прокурора України.

5.Діяльність органів прокуратури організовувати за територіальним і функціональним (галузевим) принципами.

5.1. На міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури як на головну ланку системи органів прокуратури покласти здійснення на відповідній території нагляду за додержанням законів місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, їх посадовими і службовими особами, громадянами; провадження до судового слідства; підтримання державного обвинувачення, представництво інтересів громадянина або держави у місцевих загальних судах у випадках, передбачених законом.

5.2. Прокуратурам Автономної Республіки Крим, областей,міст Києва і Севастополя безпосередньо здійснювати нагляд за додержанням законів відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами; провадити досудове слідство у справах про злочини,вчинені посадовими і службовими особами цих органів, та в інших важливих справах, що віднесені до підслідності прокуратури; забезпечувати підтримання державного обвинувачення у загальних апеляційних судах, організацію здійснення представництва інтересів громадянина або держави в місцевих, окружних спеціалізованих та апеляційних судах.

5.3. Генеральній прокуратурі України безпосередньо здійснювати нагляд за додержанням законів Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади та право-охоронними органами; проводити досудове слідство у справах про злочини, вчинені посадовими і службовими особами цих органів, та в інших особливо важливих справах, що віднесені до підслідності прокуратури; забезпечувати підтримання державного обвинувачення у Верховному Суді України, представництво інтересів громадянина або держави у вищих спеціалізованих судах та Верховному Суді України.

5.4. На апарати Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня покласти також організаційне і методичне керівництво підпорядкованими прокуратурами та контроль за їх діяльністю. Не допускати при цьому проявів формалізму,зайвого паперотворення, дріб’язкової опіки. Принципово реагувати на факти бюрократичного стилю і методів керівництва.

5.5. Розмежування повноважень між органами прокуратури у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя здійснювати за потреби на основі зазначених положень наказами відповідних прокурорів. Копії таких наказів надсилати до організаційно-контрольного підрозділу Генеральної прокуратури України.

5.6. Прокуратурам вищого рівня брати до свого розгляду питання, що належать до компетенції підпорядкованих прокуратур, лише за виняткових обставин та за розпорядженням чи письмовою вказівкою керівника відповідної прокуратури.

6. Визначення оптимальної структури, штатної чисельності апаратів та належний розподіл обов’язків між; керівництвом і підлеглими працівниками розглядати як найважливіші організаційно-управлінські чинники.

6.1. Обов’язки між керівництвом розподіляти наказами Генерального прокурора України та прокурорів обласного рівня.

6.2. Структуру Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня розробляти управлінню кадрів за участю організаційно-контрольного підрозділу Генеральної прокуратури України за поданнями відповідних прокурорів і заступників Генерального прокурора України та затверджувати наказами Генерального прокурора України.

6.3. Штатну чисельність апарату Генеральної прокуратури України, підпорядкованих органів прокуратури розробляти управлінню кадрів Генеральної прокуратури України, додержуючись раціонального співвідношення керівних, оперативних і технічних працівників, погоджувати з організаційно-контрольним підрозділом та затверджувати наказами Генерального прокурора України.

6.4. Структурні підрозділи створювати на єдиних для центрального й обласних апаратів засадах, як правило, за галузевим принципом. Самостійні підрозділи, на які покладається виконання одночасно декількох функцій органів прокуратури,утворювати лише за напрямами діяльності спеціалізованих прокуратур та у сфері оборонного комплексу. Не допускати утворення підрозділів, що не мають функціонального навантаження і не виконують самостійних управлінських функцій.

6.5. Організацію діяльності апаратів визначати регламентами відповідних прокуратур, які розробляти організаційно-контрольним підрозділам з урахуванням пропозицій інших структурних підрозділів відповідно до типової структури, встановленої Генеральною прокуратурою України, та затверджувати наказами керівників. У регламентах встановлювати процедуру і методи управлінської діяльності, зокрема з питань розподілу повноважень між керівниками різного рівня, роботи структурних підрозділів та їх взаємодії, підготовки і проходження документів, прийняття управлінських актів, планування роботи,виїздів до підпорядкованих прокуратур, підготовки та проведення колегій і нарад, здійснення контролю виконання, аналітичної та методичної роботи, вивчення і впровадження позитивного досвіду.

6.6. Завдання і функції самостійного структурного підрозділу, права та обов’язки його працівників визначати у Положенні про цей підрозділ, яке затверджувати наказом керівника прокуратури.

6.7. Роботу галузевих структурних підрозділів організовувати за територіально-предметним принципом, використовуючи спеціалізацію працівників, закріплення за ними зон і предметів (тем) як дійовий засіб підвищення ефективності прокурорсько-слідчої роботи. Перелік обов’язкових для органів прокуратури тем затверджувати розпорядженням Генерального прокурора України.

6.8. Розподіл функціональних обов’язків між працівниками здійснювати їх керівникам і затверджувати в центральному апараті — начальниками Головних управлінь або заступниками Генерального прокурора, в прокуратурах обласного рівня — заступниками прокурорів відповідно до розподілу обов’язків.

7.Роботу міських, районних, міжрайонних та інших прирівняних до них прокуратур організовувати за галузевим і предметним принципами. Розподіл функціональних обов’язків між працівниками прокуратури здійснювати наказами керівника.

8.Застосовувати різні форми планування як дійовий засіб підвищення ефективності прокурорсько-слідчої роботи.

9.Плани роботи Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного та районного рівнів складати на півріччя та затверджувати (підписувати) відповідним прокурорам. При плануванні забезпечувати цілеспрямованість, конкретність і реальність планів. Застосовувати диференційований підхід до залучення прокуратур нижчого рівня, виходячи із стану законності та злочинності на відповідній території.

9.1. У зазначених планах передбачати наглядові перевірки,за винятком тих, періодичність проведення яких передбачена законодавством або наказами Генерального прокурора України; комплексні або галузеві перевірки підпорядкованих прокуратур, надання практичної допомоги з декількох напрямів; загальні заходи аналітичного та навчально-методичного характеру. Враховувати у них заходи прокуратур вищого рівня з конкретизацією об’єктів перевірки, строків, виконавців тощо.

9.2. Структурним підрозділам апаратів планувати роботу з урахуванням основного плану роботи, рішень колегій, нарад,інших організаційно-розпорядчих документів. До своїх планів не включати не передбачених основним планом виїздів для перевірок та заходів, які потребують надіслання завдань підпорядкованим прокуратурам або реалізації на рівні перших керівників прокуратур.

9.3. Плани роботи Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів та Військово-Морських Сил України формувати, затверджувати і надсилати підпорядкованим прокуратурам разом із графіками виїздів і списками осіб, що викликаються на стажування, не пізніше відповідно 20 та 25 числа останнього місяця поточного півріччя.

9.4. Плани роботи міських, районних, міжрайонних та інших прирівняних до них прокуратур формувати та підписувати до 1-го числа першого місяця наступного півріччя.

9.5. У разі потреби плани корегувати лише на підставі вмотивованих рапортів за рішенням керівника, який приймав рішення стосовно відповідного заходу.

10. Передбачені планами завдання надсилати на місця у термін, необхідний для його якісного виконання, за підписом відповідних заступників Генерального прокурора або прокурора обласного рівня, але не пізніше ніж за місяць до встановленого строку.

Позапланові завдання підпорядкованим прокурорам надсилати за рішенням Генерального прокурора України, за підписом його або першого заступника, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України.

11. Усі завдання обов’язково попередньо вивчати, візувати, а після підпису реєструвати в організаційно-контрольних підроз¬ділах. Про позапланові завдання, надіслані з порушенням указаного порядку, негайно повідомляти організаційно-контрольний підрозділ для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття заходів реагування до порушників.

12. Перед проведенням наглядових перевірок та виїздів на місця до підпорядкованих прокуратур для проведення комплексних і галузевих перевірок та надання практичної допомоги в обов’язковому порядку складати плани, які затверджувати відповідним керівникам, зазначаючи приводи та підстави їх проведення, а також перелік питань, що підлягають перевірці.

До пункту 13 внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 11.05.2007 № 21)

14. Організаційно-контрольним підрозділам активно впливати на стан планування роботи, а також здійснювати дієвий контроль за своєчасним і якісним виконанням запланованих заходів, завдань і доручень керівника прокуратури.

15. Для визначення проблемних питань та виявлення недоліків в організації роботи органів прокуратури, пошуку шляхів поліпшення управлінської діяльності використовувати можливості узагальнення статистичних даних та матеріалів аналітичних досліджень.

15.1.Аналітичну роботу здійснювати за необхідності поглибленого вивчення проблеми, якщо висновок про стан додержан¬ня законності, боротьби зі злочинністю, організації діяльності прокуратури на підставі статистичних та оперативних даних зробити неможливо.

15.2.За результатами аналітичних досліджень вживати заходів до усунення недоліків, а також; вносити конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності роботи та рівня координації діяльності по боротьбі зі злочинністю, удосконалення законодавства та відомчих актів, що стосуються організації та порядку діяльності прокуратури.

15.3.Заборонити встановлювати підпорядкованим прокурорам обов’язкову тематику і періодичність складання документів аналітичного спрямування.

16. Впроваджувати у діяльність органів прокуратури науково обґрунтовані, найбільш досконалі та ефективні форми і методи роботи. Позитивний досвід поширювати тільки після його ретельного вивчення, обговорення та схвалення науково-методичними радами. Інформаційні листи з цього питання надсилати до підпорядкованих прокуратур за підписом прокурора або його першого заступника.

17. Надання практичної допомоги вважати пріоритетним засобом впливу на діяльність підпорядкованих органів і працівників, забезпечення ефективного та якісного виконання покладених на них функцій та завдань.

18. Галузеві перевірки в підпорядкованих прокуратурах планувати і проводити у випадках, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки та прорахунки в організації роботи або грубі порушення виконавської дисципліни на цьому напрямі, а застосовані раніше заходи не дали позитивних результатів.

19. Комплексні перевірки підпорядкованих прокуратур здійснювати, як правило, один раз у п’ять років у зв’язку із закінченням терміну повноважень прокурора з метою об’єктивної оцінки діяльності та вирішення питання щодо можливості його призначення на повторний строк.

19.1.В інших випадках комплексні перевірки проводити за рішенням керівника лише за наявності суттєвих недоліків і прорахунків в організації роботи на більшості напрямів прокурорської діяльності, які не були усунені на виконання попередніх вимог.

19.2.Рішення за результатами таких перевірок приймати керівнику прокуратури після їх попереднього обговорення на колегії.

20.Вважати основними критеріями оцінки ефективності діяльності органів прокуратури України: дотримання Конституції та законів України при здійсненні прокурорських повноважень, забезпечення належної організації роботи, повноту і своєчасність вжитих заходів до усунення порушень закону, поновлення прав і свобод громадян та законних інтересів держави, відшкодування завданих їй збитків, притягнення винних до встановленої законом відповідальності.

20.1. Роботу органів прокуратури оцінювати комплексно у площині фахового вирішення питань, що належать до компетенції прокуратури, у поєднанні з кількісними показниками, які можуть об’єктивно порівнюватись.

21. Результати перевірок оформляти, як правило, довідками, а у випадках суттєвих недоліків і прорахунків — доповідними записками з викладенням висновків та пропозицій щодо заходів реагування. Доповідну записку (довідку) підписувати перевіряючим, ознайомлювати з нею під розпис керівника перевіреної прокуратури, якому вручати її примірник. У разі незгоди з викладеними фактами та висновками долучати до довідки письмові заперечення.

22. За необхідності колегіального обговорення питань діяльності органів прокуратури виносити їх на розгляд колегій або оперативних нарад. Рішення з цього приводу приймати у кожному конкретному випадку відповідному прокуророві на підставі наданих доповідних записок або інших матеріалів.

22.1. На колегіях розглядати найбільш важливі і складні проблеми, що стосуються додержання законності, стану правопорядку, визначення напрямів діяльності органів прокуратури, виконання наказів Генерального прокурора України.

22.2.Підсумкові колегії за участю підпорядкованих прокурорів проводити не частіше ніж; два рази на рік по закінченні планово-звітного періоду з метою визначення необхідних заходів на перспективу.

22.3.Звіти керівників структурних підрозділів заслуховувати на колегіях за наявності суттєвих недоліків у роботі, після попередньо вжитих заходів реагування, а підпорядкованих прокурорів — також за результатами комплексних перевірок. У разі виникнення питання щодо відповідності зазначених осіб займаній посаді ініціювати внесення його на розгляд атестаційної комісії, а у передбачених законодавством випадках порушувати питан¬ня щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

22 А. На колегіях не розглядати кадрові питання, які віднесено до компетенції атестаційних комісій, а також питання, порядок вирішення яких врегульовано процесуальним законодавством.

22.5.На розгляд оперативних нарад виносити питання з окремих напрямів діяльності підпорядкованих прокуратур і піднаглядних органів, які не потребують комплексного підходу до їх вирішення, а також щодо організації роботи структурних підрозділів апаратів, міських, районних, міжрайонних та інших прирівняних до них прокуратур, звіти прокурорсько-слідчих працівників про виконання службових обов’язків, додержання дисципліни і правил трудового розпорядку. У разі прийняття рішень і визначення конкретних заходів складати протоколи за підписом головуючого, здійснювати контроль за їх виконанням.

22.6.Керівників та посадових осіб інших державних органів запрошувати на засідання колегій чи на оперативні наради у разі необхідності заслуховування їх повідомлень і пояснень з приводу порушень законодавства.

22.7.Рішення і протоколи засідань колегій складати та підписувати у п’ятиденний термін з часу їх проведення, а протоколи оперативних нарад — упродовж; трьох діб.

23. Прокурорам усіх рівнів координувати діяльність правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про прокуратуру». Координаційні наради проводити відповідно до виникаючих проблем з метою визначення спільних заходів по боротьбі із злочинністю та контролю за їх виконанням.

23.1. Прокурорам міст з районним поділом здійснювати координаційну діяльність у межах міста із залученням прокурорів районного рівня в порядку, визначеному наказом Генерального прокурора України щодо їх повноважень.

24. Міжвідомчі наради проводити у разі необхідності узгодження спільних заходів з питань додержання законності з контролюючими органами, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

25. Порядок проведення координаційних та міжвідомчих нарад визначати у регламентах. Копії постанов і рішень надсилати до прокуратур вищого рівня протягом 10 діб після їх проведення.

26. До відповідних підрозділів вищестоящих прокуратур у п’ятиденний термін з дня підписання надсилати примірники таких документів:

— аналізів та узагальнень з питань прокурорсько-слідчої діяльності;

— планів роботи;

— протоколів засідання колегії;

— регламенту роботи прокуратури;

— положень про структурні підрозділи;

— наказів про розподіл обов’язків між керівним складом прокуратури та розмежування повноважень між; прокуратурами різних рівнів;

— розподілу обов’язків між; працівниками міських, районних, міжрайонних та інших прирівняних до них прокуратур;

— інформаційних листів про позитивний досвід та методичних рекомендацій з питань прокурорсько-слідчої діяльності.

27. Вищестоящим прокуратурам не витребовувати від підпорядкованих прокуратур інформацію та дані, що не пов’язані з прокурорсько-слідчою діяльністю та звітністю.

28. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам.

Накази Генерального прокурора України від 19 січня 2004 року № Ігн «Про організацію роботи та контроль виконання в органах прокуратури України» та від 19 січня 2004 року №1/ Ігн «Про організацію аналітичної і методичної роботи в органах прокуратури» вважати такими, що втратили чинність.

Залиште коментар