Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Інструкція про порядок присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури України

0 359

Інструкція про порядок присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури України

Затверджено наказом Генерального прокурора України від 19 грудня 2006 року № 3068ц

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про прокуратуру» та Положення про класні чини працівників органів прокуратури України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року № 1795-ХИ (далі — Положення), цією Інструкцією визначається порядок присвоєння класних чинів прокурорам і слідчим, працівникам науково-навчальних закладів прокуратури.

1. Строки перебування у класних чинах, передбачені статтею 5 Положення, обчислюються від дня видання наказу Генерального прокурора України про присвоєння працівникові відповідного класного чину.

За умови позитивного рішення атестаційної комісії перший класний чин працівникам, які не мають досвіду роботи за фахом, присвоюється не раніше, ніж; через 6 місяців роботи, а молодим спеціалістам — після закінчення стажування.

2. До строку перебування в класному чині зараховується час роботи працівника на посадах прокурора і слідчого або в науково-навчальних закладах прокуратури на посадах, за якими передбачено присвоєння класних чинів.

До строку перебування в класному чині також зараховується:

а) час, коли працівник фактично не працював на таких поса¬дах, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада);

б) час вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу;

в) час перебування працівника у тимчасовому відрядженні в державних органах на посадах, пов’язаних із вирішенням проблем боротьби зі злочинністю та роботою з правоохоронними органами.

Працівникам, зазначеним у підпунктах «а», «б» та «в», черговий класний чин може бути присвоєний після закінчення встановленого строку перебування у попередньому класному чині лише після того, як вони приступили до виконання службових обов’язків за відповідною посадою в органах прокуратури.

3. Підставою для присвоєння класних чинів є подання (додатки № 1, 2*), внесені у такому порядку:

а) на прокурорсько-слідчих працівників прокуратур міст, районів, міжрайонних прокуратур та прирівняних до них — прокурорами міст, районів, між райпрокурорами та прирівняними до них прокурорами;

б) на помічників прокурорів областей, заступників начальни¬ків управлінь і відділів, прокурорів та старших прокурорів управлінь та відділів, слідчих, старших слідчих в особливо важливих справах, прокурорів-криміналістів прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів та Військово-Морських Сил України (далі — обласного рівня) — відповідно начальниками управлінь, відділів та старшими помічниками прокурорів об¬ласного рівня.

Подання на працівників, зазначених у підпунктах «а» і «б», вносяться за погодженням з прокурорами обласного рівня;

в) на прокурорів міст, районів, міжрайонних прокурорів та прирівняних до них прокурорів, старших помічників прокурорів, начальників управлінь і відділів, заступників прокурорів обласного рівня — прокурорами обласного рівня;

г) на прокурорів, старших прокурорів, слідчих, старших слідчих в особливо важливих справах, прокурорів-криміналістів,заступників начальників управлінь і відділів Генеральної прокуратури України — начальниками управлінь (відділів) Генеральної прокуратури України.

Подання на зазначених працівників погоджуються з начальниками Головних управлінь та підтримуються відповідними заступниками Генерального прокурора України;

д) на начальників управлінь і відділів у складі самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України —керівниками цих підрозділів;

ж) на працівників Академії прокуратури України — ректором Академії.

Подання стосовно проректорів, директора науково-дослідного центру погоджуються із заступником Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків;

з) на начальників самостійних структурних підрозділів Гене¬ральної прокуратури України — заступниками

Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків;

є) на прокурорів обласного рівня, старших помічників та помічників Генерального прокурора України, а також заступників Генерального прокурора України, ректора Академії прокуратури України — начальником Головного управління кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України за погодженням з першим заступником Генерального прокурора України.

4.Подання надаються до Головного управління кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за місяць до закінчення встановленого статтею 5 Положення про класні чини працівників органів прокуратури України строку перебування у попередньому класному чині, а щодо працівни¬ків, призначених на вищі посади та зазначених у пункті 10 цієї Інструкції, — не пізніше одного місяця від дати призначення на посаду.

У поданні про присвоєння чергового класного чину зазнача¬ються коротка біографічна довідка працівника, повна назва посади, яку він обіймає, дата призначення на цю посаду, дата та номер наказу, яким йому присвоєно останній класний чин і по якій посаді, відсутність чи наявність дисциплінарних стягнень, а також; висновок щодо можливості присвоєння класного чину.

Подання про присвоєння класного чину у порядку заохочен¬ня чи висунення на вищу посаду повинно містити, крім відомостей, визначених у частині 1 цього пункту, також; дані щодо сумлінного виконання покладених на працівника службових обов’язків, виконання особливо важливих та складних завдань і доручень керівництва, професійної майстерності, виявленої оперативності та ініціативності в роботі. У разі нетривалого перебування на займаній посаді дається оцінка роботи, яка виконана за попередньою посадою.

У поданнях про присвоєння першого класного чину молодим спеціалістам мають також; зазначатися результати виконання плану стажування, дата проведеної атестації та рішення атестаційної комісії.

У разі зміни прізвища з будь-якої причини, в поданні в обов’язковому порядку повинно також; зазначатися прізвище працівника, за яким йому присвоєно останній класний чин.

При несвоєчасному внесенні подання зазначаються причини порушення встановлених термінів (притягнення до дисциплінарної відповідальності, результати атестації, відпустка для догля¬ду за дитиною, перерва в роботі в органах прокуратури тощо).

У поданні про присвоєння класного чину працівнику, який має перерву в роботі, для обрахування строку перебування його в класному чині зазначаються дати звільнення і наступного прийняття на роботу.

5. Присвоєння першого класного чину випускникам Академії прокуратури України проводиться за поданням ректора Академії за умови успішного проходження шестимісячної перед дипломної практики (стажування) і складання державних іспитів.

6. Представлення до присвоєння чергового класного чину достроково (в порядку заохочення) провадиться, як правило, нераніше закінчення половини встановленого строку перебуван¬ня у попередньому класному чині.

При призначенні на вишу посаду працівник може бути представлений до присвоєння класного чину без дотримання черговості, але не більше, як на два чини вище того, у якому він перебуває.

Повторне заохочення у вигляді дострокового присвоєння класного чину можливе не раніше, ніж; через п’ять років після попереднього дострокового присвоєння класного чину.

7. Як виняток, представлення працівника до присвоєння вищого класного чину незалежно від посади, яку він обіймає, може мати місце за зразкове виконання службових обов’язків, ініціативу в роботі, інші значні заслуги, з урахуванням стажу роботи в органах прокуратури, але лише за умови закінчення встановленого строку вислуги у попередньому класному чині (за винятком класних чинів державного радника юстиції 1, 2 та З класу).

8. Працівники органів прокуратури, які мають дисциплінарні стягнення чи визнані атестаційними комісіями такими, що не відповідають або неповною мірою відповідають займаним посадам, не представляються до присвоєння класного чину до зняття дисциплінарного стягнення чи прийняття атестаційною комісією рішення про його відповідність займаній посаді.

9. Працівники, які перейшли на роботу в органи прокуратури з інших організацій, за винятком тих, що мають військові (військові юристи) та спеціальні звання, представляються до присвоєння класних чинів з урахуванням посад, на які їх призначено, та досвіду роботи.

10. Особам з вищою юридичною освітою, які мають військові і спеціальні звання працівників органів внутрішніх справ України, призначеним на прокурорсько-слідчі посади, класні чини присвоюються відповідно до постанови Президії Верховної Ради України від 29 червня 1992 року № 2517-ХП «Про встановлення співвідношення між; класними чинами працівників прокуратури України і військовими званнями та спеціальними званнями працівників органів внутрішніх справ України».

11. Контроль за підготовкою та внесенням подань про присвоєння класних чинів, облік осіб, яким присвоєно класні чини,покладається на Головне управління кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України, кадрові підрозділи прокуратур обласного рівня.

12. У разі надходження подання, яке складено з порушен¬ням вимог цієї Інструкції, можуть бути витребувані необхідні письмові додаткові дані, або таке може бути повернуто для доопрацювання .

13. У Головному управлінні кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України ведуться номенклатурні справи наказів, до яких долучаються документи, що стали підставою для присвоєння класного чину, та формується картотека присвоєння класних чинів.

У прокуратурах обласного рівня на кожного працівника, якому присвоєно класний чин, заповнюється картка присвоєння класних чинів та ведеться відповідна картотека.

Форма картки присвоєння класних чинів додається (додаток № 3).

Копії подань разом з наказами про присвоєння класних чинів чи витягами з них долучаються до 2-го розділу особової справи працівника.

Копії наказів про присвоєння класних чинів чи витягів з них передаються до відділів фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури для нарахування відповідних грошових надбавок до посадових окладів.

14. Витяги з наказів Генерального прокурора України про присвоєння класних чинів та погони, як правило, вручаються працівникові в урочистій обстановці.

15. Позбавлення або пониження в класному чині державного радника юстиції 1, 2, 3 класів провадиться Президентом України за поданням Генерального прокурора України, в інших класних чинах — Генеральним прокурором України у порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом прокуратури України.Працівник може бути позбавлений класного чину також на підставі вироку суду.

Залиште коментар