Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Кредитні спілки в Україні: проблеми платоспроможності

0 729

Кредитні спілки в Україні: проблеми платоспроможності

Незрозумілі алгоритми закону

Кредитна спілка, перш ніж вступити в правовідносини з громадянином щодо прийняття на депозит його грошових коштів, вирішує питання про прийняття громадянина в члени спілки. Тільки будучи членом кредитної спілки, громадянин вносить свої грошові суми (вклади) на депозитний рахунок за договором на певний строк з виплатою відсотків.

Кредитні спілки є специфічним суб’єктом господарювання, який не є суб’єктом підприємництва. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не визначає будь-яких особливостей щодо провадження у справах про банкрутство кредитних спілок. Закон «Про кредитні спілки», оперуючи термінами і поняттями, що вживаються в законодавстві про банкрутство, не визначає зрозумілих алгоритмів діяльності кредитних спілок, контролюючих органів, вкладників тощо, відсилаючи їх до інших законів, що регулюють певні відносини. Незрозумілість законів – це одна із основних рис новітнього законодавства України.

Правову поведінку кредитних спілок та їх вкладників, у разі неплатоспроможності кредитної спілки, можна визначити на підставі комплексного аналізу низки правових актів, які регулюють діяльність кредитних спілок і порядок надання фінансових послуг в Україні. Результати дослідження приводять нас до висновку, що діюча кредитна спілка не є суб’єктом банкрутства.

 

Сутність неприбуткової організації

Суб’єктом банкрутства кредитна спілка становиться лише у разі прийняття рішення про її ліквідацію при недостатності майна для задоволення вимог кредиторів. Такі висновки грунтуються на наступному.

По-перше, організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності кредитних спілок, права та обов’язки членів кредитних спілок визначаються Законом України «Про кредитні спілки». Статтею 9 цього Закону встановлено умови припинення діяльності кредитної спілки, в тому числі через процедури неспроможності.

Наступного 3 ст.9 Закона «Про кредитні спілки» встановлено, що ліквідація кредитної спілки провадиться за поданням Уповноваженого органу, позовом членів або кредиторів кредитної спілки у разі неплатоспроможності кредитної спілки. Частиною 6 ст.9 Закона «Про кредитні спілки» визначено, що у разі недостатності вартості майна кредитної спілки, щодо якої прийнято рішення про ліквідацію, для задоволення вимог кредиторів, вона ліквідується в порядку, передбаченому законом про банкрутство.

Зазначені положення Закону «Про кредитні спілки» вказують на те, що кредитна спілка може бути суб’єктом банкрутства лише у разі прийняття рішення про її ліквідацію та при умові, що вартості майна кредитної спілки не достатньо для задоволення вимог кредиторів.

По-друге, кредитна спілка як суб’єкт права – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

 

Тимчасова адміністрація

Відповідно до частин 7-8 ст.9 Закона «Про кредитні спілки» при ліквідації спілки залишок коштів резервного та додаткового капіталу після розрахунків із членами спілки та іншими кредиторами зараховується до Державного бюджету України. Після завершення процедури ліквідації кредитної спілки комісією складається ліквідаційний баланс, який передається Уповноваженому органу для затвердження та є підставою для виключення такої кредитної спілки з Державного реєстру.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» кредитні спілки є фінансовими установами. Фінансова установа – це юридична особа, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом.

Основними напрямами нагляду Уповноваженого органу відповідно до ст. 29 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» є додержання встановлених критеріїв та нормативів щодо: 1) ліквідності; 2) капіталу та платоспроможності; 3) прибутковості; 4) якості активів та ризиковості операцій; 5) якості систем управління та управлінського персоналу; 6) додержання правил надання фінансових послуг.

Згідно зі ст. 46 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Уповноважений орган має право призначити тимчасову адміністрацію фінансової установи, діяльність якої ліцензується Уповноваженим органом, у разі: 1) систематичних порушень фінансовою установою законних вимог Уповноваженого органу; 2) якщо фінансова установа протягом 30 робочих днів не виконує 10 і більше відсотків своїх прострочених зобов’язань, та у інших випадках.

Тимчасова адміністрація очолюється керівником, який призначається Уповноваженим органом. Строк повноважень тимчасової адміністрації не може перевищувати одного року з дня її призначення.

До участі у тимчасовій адміністрації згідно з ч.2 ст. 47 Закона України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» допускаються лише особи, які мають сертифікат Уповноваженого органу на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи, високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, економічну чи юридичну освіту та досвід, необхідний для виконання функцій тимчасового адміністратора.

 

Чи може кредитна спілка бути субєктом банкрутства?

Таким чином, відповідно до зазначених положень Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у разі неплатоспроможності діючої кредитної спілки питання відновлення її платоспроможності відносяться до компетенції Уповноваженого органу та призначеної ним тимчасової адміністрації.

Отже, процедури відновлення платоспроможності, які передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не застосовуються до діючих кредитних спілок, які не виконують своїх зобов’язань перед кредиторами. Арбітражний керуючий, який у справах про банкрутство діє на підставі ліцензії Міністерства економіки і, на її підставі, виконує обов’язки розпорядника майна та керуючого санацією не може бути призначений для здійснення цих повноважень щодо неплатоспроможної кредитної спілки.

По-третє, суб’єктом банкрутства відповідно до ч. 3 ст. 209 ГК України (банкрутом) може бути лише суб’єкт підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 42 ГК України підприємництво є видом господарської діяльності, яка здійснюється особою самостійно, ініціативно, систематично, на власний ризик з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Одержання прибутку – це одне із основних завдань підприємництва. Оскільки кредитна спілка є неприбутковою організацією, то вона в період своєї господарської діяльності не є суб’єктом банкрутства.

 

Внески – на договірних умовах

У той же час, у разі припинення господарської діяльності і ліквідації кредитної спілки, з метою справедливого і пропорційного задоволення вимог кредиторів кредитної спілки, що ліквідується, кредитна спілка може стати суб’єктом банкрутства. Цей статус у неї виникає на підставі загальної норми права ч. 3 ст. 110 ЦК України, якою визначено, що якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом. Зазначеною нормою встановлено, що будь-яка юридична особа, незалежно від того, є вона прибутковою, неприбутковою, комерційною чи некомерційною, повинна ліквідуватися в порядку, встановленому законом про банкрутство. Статус кредитної спілки, що ліквідується, як суб’єкта банкрутства, також прямо передбачений ч.6 ст.9 Закона України «Про кредитні спілки», де вказано, що якщо вартість майна кредитної спілки є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, вона ліквідується в порядку, передбаченому законом про банкрутство.

Одним із суб’єктів звернення до господарського суду із заявою про банкрутство, таким чином, може бути ліквідатор (голова ліквідаційної комісії, власник, уповноважений орган) відповідно до статей 7, 51 Закона України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

По-четверте, відповідно до ст. 1 Закона України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошове зобов’язання – це зобов’язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. До складу грошових зобов’язань боржника не зараховуються зобов’язання перед засновниками (учасниками) боржника – юридичної особи, що виникли з такої участі.

Грошові зобов’язання, що виникають у кредитної спілки перед особами, які довірили спілці свої грошові кошти (внески, вклади), хоча й грунтуються на цивільно-правових договорах (угодах), але відповідно до Закону ці правовідносини обов’язково пов’язані із членством цих громадян у спілці.

Згідно зі ст. 21 Закона України «Про кредитні спілки» кредитна спілка відповідно до свого статуту приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки, залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів.

 

Не кожна кредитна спілка варта вашого членства в ній

Основними засадами діяльності кредитної спілки є принципи: самофінансування; добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки; рівноправності членів кредитної спілки; самоврядування тощо. Відповідно до визначених засад ніхто не може бути примушений вступати до кредитної спілки, усі члени кредитної спілки мають рівні права, в тому числі у разі голосування на загальних зборах, незалежно від розміру пайового та інших внесків.

Таким чином, правове положення членів кредитної спілки, яке визначене законодавством, вказує, що грошове зобов’язання кредитної спілки з повернення внеску (вклада) не може зараховуватися до складу грошового зобов’язання, яке дає право на звернення громадянина до господарського суду з заявою про визнання боржника-юридичної особи банкрутом, оскільки таке зобов’язання боржника виникло з участі (членства) громадянина в кредитній спілці (юридичній особі).

Очевидно, що вирішення питання повернення вкладів залежить від самих членів кредитної спілки, які повинні зібрати загальні збори, вирішити кадрові та інші статутні питання діяльності юридичної особи, учасниками якої вони є. Без наявності реального контролю над органами управління кредитної спілки, мабуть, не варто ставати її членом, тим більше – довіряти їй своє майно.

Павло ПРИГУЗА,

суддя господарського суду Херсонської області

Аналітична юриспруденція

    Залиште коментар