Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

ДКЦПФР знову визначила: кому і як звітувати?

0 62

ДКЦПФР знову визначила: кому і як звітувати?

У цьому листі Комісія роз’яснює, що “норми частини п’ятої статті 152 Цивільного кодексу України та статті 39 Закону (мова йде про Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” – ред.) спрямовані на врегулювання питання розкриття інформації емітентами, які здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних паперів, тоді як статті 40 та 41 Закону регулюють відносини щодо подання регулярно ї та особливої інформації всіма емітентами, і, зокрема, встановлюють порядок оприлюднення цієї інформації”. Тобто, згідно зі ст. 40-41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додатков і вимоги до розкриття регулярної та особливої інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Також, необхідно звернути увагу на те, що особлива інформація, яка встановлена вимогами ст. 41 Закону, але не передбачена вимогами Положення про надання особливої інформац ії акціонерними товариствами та підпри ємствами – емітентами облігацій, що затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 лютого 2000 року № 5 (із змінами та доповненнями), подається до ДКЦПФР у паперовому вигляді, до дати набуття чинності нового відповідного нормативного акта, який буде прийнятий регулятором.

Нижче публікуємо текст інструктивного листа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Щодо порядку подання регулярно ї та особливої інформацій емітентами цінних паперів та інформування громадськості емітентами цінних паперів про свій фінансово-господарський стан і результати діяльності”. В електронному вигляді інструктивний лист можна знайти лише на офіційному вебсайті Комісії – http://www.ssmsc.gov.ua/.

Інструктивний лист

“Щодо порядку подання регулярної та особливої інформацій емітентами цінних паперів та інформування громадськості емітентами цінних паперів про свій фінансово-господарський стан і результати діяльності”

Відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та листа Міністерства юстиції України від 01.06.06 № 20-39-380 з приводу узгодженост і норм Цивільного кодексу України та Закону “Про цінні папери та фондовий ринок” (далі – Закон) і стосовно необхідності оприлюднення та подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку емітентами, які здійснили закрите (приватне) розміщення цінних паперів, а саме, закритими акціонерними товариствами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку роз’ясню є порядок подання регулярної та особливої інформацій емітентами цінних паперів та інформування громадськості емітентами цінних паперів про свій фінансово-господарський стан і результати діяльності.

Згідно з частиною п’ятою статті 152 Цивільного кодексу України акціонерне товариство, яке проводить відкриту підписку на акції, зобов’язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену Законом.

Відповідно до статті 39 Закону емітенти, які здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних паперів, зобов’язані своєчасно та в повному обсязі розкривати інформацію про:

 • фінансово-господарський стан та результати діяльності емітента в строки, встановлен і законодавством;
 • будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово- господарський стан емітента та призвести до значної зміни ціни на його цінні папери;
 • власників великих пакетів (10 відсотків і більше) акцій.

Разом з цим, частиною першою, другою та абзацом першим частини четвертої статті 40 Закону визначено, що регулярна інформація про емітента – річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді).

Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік. Перший звітний період емітента може бути меншим, ніж 12 місяців, та обчислюється:

 • для акціонерних товариств – з дня державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;
 • для емітентів облігацій – з дня реєстрації випуску облігацій до 30 грудня звітного року включно.

Річна інформація про емітента є відкритою і підлягає оприлюдненню емітентом у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розм іщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Абзац перший частини першої та частина третя статті 41 Закону визначає, що особлива інформація про емітента – інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансовогосподарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

Особлива інформація про емітента є відкритою і оприлюднюється шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

При цьому слід враховувати частину другу статті 2 Закону, якою встановлено, що емітент – юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов’язання щодо них перед їх власниками.

Водночас, відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до покладених на неї завдань, встановлює вимоги та стандарти щодо обов’язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, норми частини п’ятої статті 152 Цивільного кодексу України та статті 39 Закону спрямовані на врегулювання питання розкриття інформації емітентами, які здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних паперів, тоді як статті 40 та 41 Закону регулюють відносини щодо подання регулярної та особливої інформації всіма емітентами, і, зокрема, встановлюють порядок оприлюднення цієї інформації.

Ураховуючи, що Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” набрав инність 12 травня 2006 року, норми цього Закону щодо розкриття інформації на фондовому ринку застосовуватимуться до тих прав і обов’язків, що виникли або продовжують існувати після набрання чинності цим Законом.

Таким чином, виходячи з вищезазначеного, емітенти цінних паперів зобов’язані розкривати регулярну річну інформацію за 2006 рік, враховую чи вимоги статті 40 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, до 30 квітня 2007 року.

Регулярна інформація за 2005 рік подається відкритими акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій, відповідно до вимог Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій, затвердженого рішенням Комісії від 09.06.98 № 72 (із змінами і доповненнями) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.98 за № 431/2871, та рішення Комісії від 11.04.06 № 235 “Про продовження строку подання щоквартальної інформації за перший квартал 2006 року акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі та строку подання регулярно ї інформації за 2005 рік відкритими акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій” до 30 червня 2006 року.

Річний звіт за 2005 рік подається закритими акціонерними товариствами, відповідно до вимог Положення про подання річного звіту закритими акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.06.2003 № 277 (із змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2003 р. за № 515/7836, до 30 вересня 2006 року.

При цьому порядок інформування громадськост і акціонерними товариствами та емітентами облігацій про свій фінансово-господарський стан і результати діяльності за 2005 рік здійснюється відповідно до пункту 2 рішення Комісії від 03.06.2003 р. № 221 “Про порядок інформування громадськості акціонерними товариствами та емітентами облігацій”.

Особлива інформація подається акціонерними товариствами та емітентами облігацій на вимогу Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підпри ємствами – емітентами облігацій (із змінами та доповненнями), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2000 № 5, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2000 за № 108/4329, у частині, яка не суперечить вимогам ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”.

Особлива інформація, подання якої до Державно ї комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлено вимогами ст. 41 Закону, але не передбачено вимогами вищевказаного Положення подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в паперовому вигляді, до дати набуття чинності відповідного нормативного акта.

Для довідки
Відповідно до ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, до особливої інформації належать відомості про:

 • прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
 • прийняття рішення про викуп власних акцій;
 • факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
 • отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;
 • зміну складу посадових осіб емітента;
 • зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
 • рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
 • рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
 • порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
 • рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

 

Аналітична юриспруденція

  Залиште коментар