Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

В інституті інтелектуальної власності відбулося засідання круглого столу «Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції: концептуальні засади»

0 21

6 грудня 2011 року у приміщенні Київського регіонального центру НАПрН України відбулося засідання круглого столу «Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції: концептуальні засади».

Організатором круглого столу виступив Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Під час роботи круглого столу з доповідями за тематикою представлених видань виступили співробітники НДІ інтелектуальної власності НАПрН України:

1. н.с. відділу узагальнення експертної та судової практики НДІ ІВ НАПрНУ Штефан Анна Сергіївна – з доповіддю на тему «Авторське право і суміжні права: шляхи адаптації законодавства України».

У доповіді були розглянуті актуальні аспекти гармонізації законодавства України в галузі авторського права і суміжних прав стосовно охорони прав на комп’ютерні програми, бази даних, аудіовізуальні твори, випадків вільного використання об’єктів авторського права і суміжних прав, уточнення переліку творів, на які поширюється право слідування.
З урахуванням досвіду інших держав – Великобританії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Португалії – та шляхом порівняння рівня імплементації положень Директив Європейського Союзу у законах Болгарії та Румунії виділено основні напрямки адаптації законодавства України в галузі авторського права і суміжних прав.

2. к.ю.н., заступник директора НДІ ІВ НАПрНУ Дорошенко Олександр Федорович, який представив доповідь на тему «Правова охорона об’єктів промислової власності в країнах ЄС та в Україні»;

Доповідач зосередив свою увагу на питаннях порівняння законодавства у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки в ЄС, окремих його державах-членах та в Україні. Було представлено поняття та суть Європейської патентної конвенції, її недоліки та шляхи реформування, що поступово реалізуються в ЄС. В результаті порівняльного аналізу зроблено висновки, що законодавство України щодо охорони прав на винаходи та промислові зразки в цілому відповідає європейським вимогам і не потребуватиме значних змін в процесі адаптації. Натомість концепція правової охорони корисних моделей в Україні серйозно відрізняється від європейської практики, надаючи власникам патентів надто широкі права, аналогічні тим, що надаються патентами на винаходи. Тому прагнення України до європейської інтеграції вимагатиме внесення концептуальних змін до відповідних норм національного законодавства.

3. н.с. центру експертних досліджень НДІ ІВ НАПрНУ Сопова Катерина Андріївна, яка представила доповідь на тему «Правове регулювання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг в ЄС та в Україні»;

У доповіді був розкритий основний зміст розділів монографії “Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади», що стосуються охорони прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування у Європейському союзі, країнах-членах ЄС та в Україні.
Наведені загальні висновки порівняльно-правового аналізу рівня імплементації положень законодавства ЄС щодо охорони прав на торговельні марки і географічні зазначення та відповідних положень законодавчих актів нових держав-членів ЄС, а також шляхи адаптації законодавства України до європейських вимог у зазначених сферах.

4. к.е.н., зав. лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технології НДІ ІВ НАПрНУ Андрощук Геннадій Олександрович, який представив доповідь на тему «Джерельна база законодавства з інтелектуальної власності держав Європейського Союзу».

У доповіді було висвітлено питання щодо джерельної бази законодавства, що регулює сферу інтелектуальної власності у країнах-членах ЄС, та законодавства регіональних організацій ЄС, зокрема, Економічного Союзу Бенілюкс, Європейської патентної організації, також структур законодавства з інтелектуальної власності власне Європейського Союзу. Також були розглянуті тенденції нормативного урегулювання відносин інтелектуальної власності (систематизація, кодифікація, тощо) у державах-членах ЄС.

Також з доповіддю на тему «Актуальні питання розвитку інноваційного законодавства в ЄС та підходи до підготовки зібрання актів ЄС в інноваційній сфері: до виходу видання “Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС”» виступив к.ю.н., директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України Юрій Михайлович Капіца.

Крім того, було представлено підготовлене проектом ЄС InnoPolicy та Центром видання «Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС», розглянуто підходи до систематизації європейського законодавства у сфері інноваційної діяльності та особливості законодавства ЄС у цій сфері.
Наголошувалося на ефективній в багатьох країнах ЄС формі реалізації інноваційної політики через прийняття стратегій інноваційного розвитку, розрахованих на 8-10 років, та 3-5 річних комплексних планів досліджень, розробок та інновацій з детальним визначенням горизонтальних програм досліджень, розробок, здійснення інноваційних проектів, трансферу технологій, державно-приватного партнерства, розвитку інфраструктури тощо, галузевих програм, обсягів та строків фінансування, виконавців – органів управління та системи їх координації, а також моніторингу виконання плану та індикаторів.
Видання спрямовано на фахівців, що беруть участь у розробленні та реалізації державної інноваційної політики, законодавства у сфері інноваційної діяльності, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців підприємств та організацій.

Загалом в роботі круглого столу взяли участь представники 27 установ і організацій, зокрема, представники органів державного управління (Адміністрації Президента, Комітет ВР України з питань освіти і науки, ДП «Український інститут промислової власності», Національна академія СБУ тощо), академічних установ (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, Інститут приватного права і підприємництва НАПрНУ тощо), вищих навчальних закладів (НТУУ «КПІ», КНУ ім. Т.Шевченко, Києво-Могилянська академія, НАУ тощо), організацій колективного управління, а також представники патентних та юридичних фірм.

Теги:

Інститут інтелектуальної власності, круглий стіл, Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції: концептуальні засади, країни ЄС, державна інноваційна політика, законодавство у сфері інноваційної діяльності, вищі навчальні заклади, систематизація законодавства у сфері інноваційної діяльності, панорама тижня

Залиште коментар