Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ПРЕМІЮ КМУ ЗА РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА 2020 РІК

0 23

Почався конкурс на отримання Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій за 2020 рік. Відповідне оголошення було розміщено на сайті МОН 1 червня 2020 року.

Одержати Премію можуть роботи, результатом яких є реалізовані інноваційні проєкти. Щороку присуджується до 5 премій, розмір кожної наразі становить 200 тис гривень.

Щоб претендувати на отримання Премії, підприємства, установи та організації мають до 1 серпня подати відповідне клопотання до міністерств або інших ЦОВВ, НАН, Національних академій медичних або аграрних наук. Зі свого боку вони повинні відібрати до 5 робіт і подати їх до 1 жовтня у Міністерство освіти і науки.

Подальший конкурсний відбір проводить Комітет Премії, а остаточне затвердження переможців здійснює Уряд.

Перелік і форми документів, вимоги до їхнього оформлення, процедуру подання та контактну інформацію можна переглянути тут.

Вимоги до оформлення документів,

які подаються на конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

Відповідно до пунктів 5 та 14 Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1серпня 2012 р. № 701):

  • підприємства, установи та організації (далі – заявники) подають щороку до 1 серпня року, в якому оголошено конкурс, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук, Національній академії медичних наук, Національній академії аграрних наук клопотання про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (далі – Премія);

– міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Національна академія медичних наук, Національна академія аграрних наук щороку відбирають не більш як п’ять робіт на здобуття Премії і подають до 1 жовтня року, в якому оголошено конкурс, до Міністерства освіти і науки України (далі – МОН):

заявку за формою, визначеною Комітетом з присудження Премії;

список робіт на здобуття Премії за підписом керівника відповідного органу виконавчої влади або академії;

опис робіт із зазначенням суті впровадженої інноваційної технології та інформації, передбаченої пунктом 6 Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Форма заявки та додатки до неї розміщено на офіційному веб-сайті МОН у розділі «Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій», підрозділ «Вимоги до оформлення документів».

Вимоги до оформлення документів, які подаються на конкурс.

Висунуті на здобуття Премії роботи до Міністерства освіти і науки України подаються особисто відповідальними виконавцями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та національних академій наук за адресою:

м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, кімната 210 (телефон/факс:  (044) 287 82 66) або кімната 309 (телефон: (044) 287 82 38).

Для участі у конкурсному відборі подаються такі документи:

  1. Заявка на участь у конкурсному відборі робіт на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (на бланку заявки не вказується адресат).
  2. Список робіт за підписом керівника відповідного органу виконавчої влади або академії (у паперовому та електронному вигляді).

Документи на кожну роботу подаються у двох томах.

  1. Том 1 (у 2-х примірниках у паперовому та електронному вигляді на 2-х СD-дисках):

3.1. Список претендентів на здобуття Премії (прізвище, ім’я та по батькові, місце основної роботи) (у текстовому редакторі MicrosoftWord та PDF).

У списку необхідно також зазначити: науковий ступінь та вчене звання кожного кандидата на здобуття Премії, точну назву посади, яку він обіймає (відповідно до наказу про призначення на посаду). Список має бути засвідчений відділом кадрів установи, яка подає роботу, та скріплений печаткою.

Примітки:

а) якщо після представлення роботи змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити МОН;

б) якщо претендента представляють посмертно, то у відомостях необхідно вказати поштову адресу, прізвище, ім’я, по батькові, телефон та адресу електронної пошти спадкоємця (спадкоємців).

3.2. Опис роботи – обсягом до 15 сторінок (формат аркушів А4 – 297 х 210 мм, текстовий редактор MicrosoftWord, розмір шрифту – 14).

Опис роботи підписується керівником організації-виконавця проекту та засвідчується печаткою.

Якщо робота подається повторно, в описі необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього представлення.

3.3. Короткий опис роботи, в якому викладено її суть та основні результати і показники, зазначені в Описі роботи (без нумерації пунктів), для включення до збірника поданих на конкурс робіт (об’єм до 1 – 1,5 сторінки, формат аркушів А4, текстовий редактор MicrosoftWord, розмір шрифту – 14).

Короткий опис роботи підписується керівником організації-виконавця проекту та засвідчується печаткою.

3.4. Копії патентів, які відносяться до роботи, копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво (текстовий редактор PDF), інші матеріали.

У разі, якщо об’єм інших додаткових матеріалів, які відносяться до роботи, перевищує 100 аркушів, вони мають бути прошиті або переплетені в окремий том (Том 3).

Том 3 подається в 1-му примірнику у паперовому вигляді та його електронна версія додається на перший і другий примірник СD-дисків     1-го тому окремою попкою під назвою «Том 3».

3.5.* Довідка про творчий внесок у роботу на кожного з авторів роботи окремо, де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок, загальна кількість реферованих публікацій,  загальна кількість посилань на публікації автора (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс (в 1 примірнику).

Довідка підписується керівником установи (організації), де працює претендент. Підпис завіряється печаткою.

3.6.* Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів, підписаний керівником організації (установи), яка подає клопотання про присудження Премії (в 1 примірнику).

3.7.* Згода на обробку персональних даних (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних») за формою, яку розміщено на сайті МОН (в 1 примірнику).

* Документи, зазначені у п.п. 3.5. – 3.7., які подаються в 1 примірнику, вкладаються у перший примірник 1-го тому.

Документи 1-го тому повинні бути підшиті у двох швидкозшивачах у описаній вище послідовності.

Документи, зазначені у п.п. 3.1, 3.2 та 3.3 надсилаються також на  електронні адреси:  paladijchuk@mon.gov.ua та logvynenko@mon.gov.ua

  1. Том 2 (додатки до опису роботи, що висунуто для участі у конкурсному відборі робіт на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (в 1 примірнику):

4.1. Характеристика кожного кандидата на здобуття Премії із зазначенням його трудових досягнень, інформації про наукові здобутки, тощо, яка підписана керівником установи та скріплена печаткою, (в 1 примірнику – до 3 сторінок) з наданням до неї:

4.1.1. Особовий листок з обліку кадрів за підписом начальника кадрової служби за місцем роботи або навчання та скріплений печаткою (в 1 примірнику).

4.1.2. Копія паспорта (в 1 примірнику, сторінки 1 – 5 та сторінка з відміткою про реєстрацію).

4.1.3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (в 1 примірнику).

  1. Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), в якому працює претендент (форма затверджена наказом Держкомстату України від 12.06.2007 № 164) (в 1 примірнику у паперовому та в електронному вигляді*, текстовий редактор PDF).

*Електронна версія Довідок додається на перший і другий примірник СD-дисків  1-го тому окремою попкою під назвою «Довідки ЄДРПОУ».

Документи 2-го тому повинні бути прошиті або переплетені у описаній вище послідовності.

На початку кожного тому наводиться опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

Сторінки кожного тому мають бути пронумеровані від першої до останньої.

У документах не допускається скорочення назв підприємств, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

На обкладинці кожного тому вказуються:

повна назва організації (установи), яка висуває роботу на Премію;

назва роботи;

прізвища, імена та по батькові претендентів.

Зазначені вище документи подаються до МОН із супровідним листом від міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, національної академії наук, у якому, зокрема  зазначаються:

контакти особи (прізвище, ім’я та по батькові, місце основної роботи, посада, номер робочого та мобільного телефону, адреса електронної пошти), визначеної авторським колективом роботи, представленої на конкурс, відповідальною за матеріали роботи;

перелік поданих документів та їх обсяг.

При повторному представленні роботи її висунення та оформлення документів провадиться заново.

Важливо відзначити, що наразі також триває відбір переможців за 2019 рік. Загалом на конкурс було подано 18 робіт. Визначення лауреатів і присудження премій мало відбутися ще в травні, однак через карантинні обмеження терміни довелося дещо скорегувати. Проведення Комітету, де мають бути затверджені пропозиції щодо переможців, відбудеться до кінця червня. Присудження премій орієнтовно має бути в середині липня.

Довідково: Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій було засновано 1 серпня 2012 року. Вона присуджується щороку на конкурсних засадах і вручається до Дня науки. Премією відзначають кращих науковців і винахідників за розробку та впровадження у виробництво інноваційних технологій та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції. З 2013-го щороку присуджується 5 премій, виключенням були лише 2017-й, коли вручили 4 премії, та 2015-й, коли премія взагалі не призначалася.

 

Залиште коментар