Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

НАКАЗ. Внесено зміни до положень про територіальні органи юстиції

0 18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.02.2009 м. Київ № 300/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.02.2009 за № 159/16175

Про внесення змін до наказу
Міністерства юстиції України
від 14.02.2007 № 47/5

Відповідно до підпункту 17 пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 № 1577 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Зміни до Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 № 47/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2007 за № 124/13391 (із змінами), що додаються.
 2. Затвердити Зміни до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 № 47/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2007 за № 125/13392 (із змінами), що додаються.
 3. Департаменту зв’язків з органами державної влади та інформаційно-аналітичної роботи (В.В. Горбатенко):
  3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами).
  3.2. Довести наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.І. Цоклана.

Міністр Микола Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18.02.2009 № 300/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.02.2009 за № 159/16175

Зміни до Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі

 1. У пункті 3:

  1.1 абзац п’ятий викласти в такій редакції:
  “державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим та територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади”;

  1.2 в абзаці сьомому слова “Державного реєстру застав рухомого майна” замінити словами “Державного реєстру обтяжень рухомого майна”;

  1.3 абзац десятий викласти в такій редакції:
  “методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державних господарських об’єднаннях, на підприємствах, в установах та організаціях, а також надання їм та органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства”;

  1.4 в абзаці тринадцятому слово “контролю” замінити словом “моніторингу”;

  1.5 в абзаці п’ятнадцятому слова “експертне забезпечення правосуддя” виключити.

 2. У пункті 4:

  2.1 підпункти 4 – 6 викласти в такій редакції:
  “4) здійснює облік, підтримання в контрольному стані та зберігання актів законодавства, облік та зберігання міжнародних договорів України, здійснює узагальнення цієї роботи, надає практичну та методичну допомогу з цих питань підвідомчим органам та установам юстиції;
  5) забезпечує підвідомчі органи та установи юстиції офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Мін’юстом, та кодексами України; доводить інформацію про офіційні видання Мін’юсту та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;
  6) здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим та територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів”;

  2.2 підпункт 8 викласти в такій редакції:
  “8) здійснює контроль за дотриманням порядку реєстрації обтяжень рухомого майна, обтяження нерухомого майна іпотекою та веденням Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру іпотек у порядку, визначеному чинним законодавством”;

  2.3 у підпункті 14 слова “реєстрацію статутів територіальних громад міст обласного значення (крім статутів територіальних громад міст Києва і Севастополя)” замінити словами “реєстрацію статуту територіальної громади міста Севастополя”;

  2.4 у підпункті 18 слова “здійснює контроль за виконанням нотаріусами їх професійних обов’язків” замінити словами “здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства”, а слова “надання нотаріусами правової допомоги з питань учинення нотаріальних дій” замінити словами “підвищення кваліфікації нотаріусів”;

  2.5 підпункт 20 після слова “діяльність” доповнити словами “веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів,”;

  2.6 підпункт 21 викласти в такій редакції:
  “21) уносить подання до Мін’юсту про видачу свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю”;

  2.7 у підпункті 22 слово “призупиняє” замінити словами “зупиняє, припиняє”;

  2.8 у підпункті 24 слова “готує подання до Мін’юсту щодо необхідності виготовлення печаток нотаріусів відповідно до зразків, затверджених Мін’юстом ” виключити;

  2.9 у підпункті 26 слова “щодо застосування чинного законодавства з питань вчинення нотаріальних дій” замінити словами “в межах своєї компетенції”;

  2.10 підпункт 27 викласти в такій редакції:
  “27) визначає кількість посад стажистів за погодженням з Мін’юстом, організовує та контролює стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю; організовує роботу комісії з прийняття кваліфікаційного іспиту у осіб, приватна нотаріальна діяльність яких протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не була зареєстрована і які не працювали нотаріусами, консультантами державних нотаріальних контор чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів або не були посадовими особами, які здійснювали керівництво та контроль за діяльністю нотаріату”;

  2.11 підпункт 40 викласти в такій редакції:
  “40) організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державних господарських об’єднань, підприємств, установ та організацій, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади. Поширює сучасні новітні форми й методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності, уносить пропозиції Мін’юсту щодо створення госпрозрахункових навчально-методичних центрів”;

  2.12 підпункт 42 викласти в такій редакції:
  “42) перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, урядових органах у системі міністерств, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державних господарських об’єднаннях, на підприємствах, в установах та організаціях, уносить рекомендації щодо поліпшення цієї роботи; забезпечує роботу правових громадських приймалень з надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення”;

  2.13 у підпункті 48 слова “Президента України” виключити;

  2.14 після підпункту 59 доповнити пункт новим підпунктом 60 у такій редакції:
  “60) здійснює бухгалтерський облік витрат на утримання управління юстиції; забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає та подає в установленому порядку фінансову звітність”.
  У зв’язку з цим підпункти 60 – 63 вважати відповідно підпунктами 61 – 64.

 3. У пункті 5:

  3.1 абзац шостий викласти в такій редакції:
  “перевіряти в міністерствах і республіканських комітетах Автономної Республіки Крим та територіальних органах центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших підрозділах, територіальних органах центральних органів виконавчої влади стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях”;

  3.2 доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:
  “у разі неналежного виконання керівником юридичної служби місцевого органу виконавчої влади, територіального (місцевого, регіонального) органу центрального органу виконавчої влади, урядового органу в системі міністерства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державного господарського об’єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством”.
  У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати відповідно абзацом тринадцятим.

 4. У пункті 9:

  4.1 абзац другий після слів “призначаються на посаду” доповнити словами “за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації”;

  4.2 в абзаці шостому слова “Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі” замінити словами “управлінь юстиції”.

 5. У пункті 10:

  5.1 в абзаці четвертому слова “функціональні обов’язки” замінити словами “посадові інструкції”;

  5.2 абзаци дев’ятий – десятий викласти в такій редакції:
  “за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступника начальника управління – начальника відділу державної виконавчої служби) управління юстиції призначає на посади та звільняє з посад начальників підрозділів примусового виконання рішень відділів державної виконавчої служби управління юстиції та їх заступників, начальників відділів державної виконавчої служби (заступника начальника управління – начальника відділу державної виконавчої служби) районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції;
  за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступником начальника управління – начальником відділу державної виконавчої служби) призначає на посади та звільняє з посад заступників начальників відділів державної виконавчої служби, спеціалістів цих відділів, а також державних виконавців підрозділу примусового виконання рішень управління юстиції”.
  Доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:
  “за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступника начальника управління – начальника відділу державної виконавчої служби) районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції призначає на посади та звільняє з посад заступників начальників відділів, головних державних виконавців, старших державних виконавців та державних виконавців цих відділів”.
  У зв’язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим.

Директор Департаменту зв’язків
з органами державної влади
та інформаційно-аналітичної роботи
В.В. Горбатенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18.02.2009 № 300/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.02.2009 за № 160/16176

Зміни до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції

 1. У пункті 3:

  1.1 абзац п’ятий викласти в такій редакції:
  “державна реєстрація нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів”;

  1.2 в абзаці восьмому слова “Державного реєстру застав рухомого майна” замінити словами “Державного реєстру обтяжень рухомого майна”;

  1.3 абзац дев’ятий виключити.
  У зв’язку з цим абзаци десятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – тринадцятим;

  1.4 абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
  “методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, урядових органах у системі міністерств, державних господарських об’єднаннях, на підприємствах, в установах, організаціях, надання їм методичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповідність до чинного законодавства”;

  1.5 в абзаці дванадцятому слово “контролю” замінити словом “моніторингу”.

 2. У пункті 4:

  2.1 підпункти 3, 4 викласти в такій редакції:
  “3) здійснює облік, підтримання в контрольному стані та зберігання актів законодавства, облік та зберігання міжнародних договорів України; доводить інформацію про офіційні видання Мін’юсту та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян”;
  4) здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів”;

  2.2 підпункти 7 – 9 викласти в такій редакції:
  “7) сприяє організації роботи відділу державної виконавчої служби;
  8) веде облік законодавства та практики роботи органів державної виконавчої служби;
  9) сприяє організації навчання державних виконавців та забезпечує підвищення рівня їх кваліфікації”;

  2.3 у підпункті 11 слова “статутів територіальних громад (крім статутів територіальних громад міст обласного значення, міст Києва і Севастополя); бере до уваги повідомлення організацій обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських професійних спілок” замінити словами “статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім Києва та Севастополя); бере до уваги повідомлення організацій місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських професійних спілок”;

  2.4 підпункт 27 викласти в такій редакції:
  “27) перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, урядових органах у системі міністерств, державних господарських об’єднаннях, на підприємствах, в установах, організаціях, дає рекомендації щодо її поліпшення та приведення їхніх нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, поширює сучасні, новітні форми і методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності”;

  2.5 підпункт 35 викласти в такій редакції:
  “35) забезпечує роботу правових громадських приймалень з надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення”.

 3. У пункті 5:

  3.1 абзац четвертий викласти в такій редакції:
  “перевіряти в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших підрозділах стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях”;

  3.2 доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
  “у разі неналежного виконання керівником юридичної служби місцевого органу виконавчої влади, територіального (місцевого, регіонального) органу центрального органу виконавчої влади, урядового органу в системі міністерств, державного господарського об’єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством”.
  У зв’язку з цим абзац сьомий вважати відповідно абзацом восьмим.

 4. У пункті 8:

  4.1 перше речення абзацу першого після слів “призначаються на посаду” доповнити словами “за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій”;
  4.2 абзаци четвертий та п’ятий викласти в такій редакції:
  “Начальники відділів державної виконавчої служби (заступники начальників управлінь – начальники відділів державної виконавчої служби) призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі за поданням начальників відділів державної виконавчої служби (заступників начальників управлінь – начальників відділів державної виконавчої служби) зазначених управлінь юстиції.
  Заступники начальників управлінь – начальники відділів реєстрації актів цивільного стану призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі за поданням заступника начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, який відповідно до розподілу функціональних повноважень спрямовує та координує діяльність органів реєстрації актів цивільного стану (заступника начальника управління – начальника відділу реєстрації актів цивільного стану) після погодження з начальником відповідного управління юстиції”.

 5. У пункті 9:

  5.1 в абзаці третьому слова “функціональні обов’язки працівників управління юстиції та організовує контроль їх виконання” замінити словами “посадові інструкції працівників апарату управління юстиції та його структурних підрозділів”;

  5.2 абзац четвертий після слова “спеціалістів” доповнити словами “та інших працівників”;

  5.3 доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
  “за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступника начальника управління – начальника відділу державної виконавчої служби) призначає на посади та звільняє з посад спеціалістів та інших працівників цього відділу”.
  У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

  5.4 абзац шостий після слів “звільняє з посад” доповнити словами “керівників структурних підрозділів та їх заступників”;

  5.5 в абзаці сьомому слова “Затвердження функціональних обов’язків” виключити.

 6. У пункті 11 слова “самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України” виключити.

 

Директор Департаменту зв’язків
з органами державної влади
та інформаційно-аналітичної роботи
В.В. Горбатенко

Залиште коментар