Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Меморандум про співробітництво між Федерацією роботодавців та ДПА України

0 42

Федерація роботодавців України, в особі Генерального директора Грищенка Володимира Олександровича, та Державна податкова адміністрація України, в особі Голови Буряка Сергія Васильовича, спільно – Сторони:

 

виходячи з:

необхідності впровадження принципів єдиної державної  податкової політики, які враховують досвід європейських країн, за умов глобалізації світової економіки та відкриття кордонів;

впевненості у тому, що реалізація цього Меморандуму сприятиме якісному реформуванню системи взаємовідносин між Державною податковою адміністрацією України (далі – ДПАУ) та Федерацією роботодавців України (далі – ФРУ), розвитку ефективної конкуренції та інвестиційно-інноваційному клімату, правильному застосуванню та вдосконаленню податкового законодавства;

необхідності втілення у життя найбільш ефективних форм взаємодії у сфері створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні, зокрема щодо запобігання, виявлення і припинення порушень податкового законодавства, поліпшення податкової культури у суспільстві

 

 

домовилися про таке:

 

1. Сторони розглядають співробітництво у рамках цього Меморандуму як дієвий інструмент взаємодії між ДПАУ та ФРУ  та підвищення ефективності реалізації принципів податкової політики.

 

2. Сторони визначають напрями співробітництва на кожний календарний рік у вигляді окремого плану заходів.

2.1. Сторони домовилися узгодити та затвердити план заходів на 2009 рік до 01.03.09.

2.2. Сторони домовилися визначити представників із числа керівного складу від ДПАУ та ФРУ для координації дій з реалізації цього Меморандуму.

 

 

3. Сторони дійшли згоди, що відносини між ДПАУ та ФРУ будуються на принципах:

верховенства права і пріоритету інтересів кожного члена суспільства;

рівності та взаємній відповідальності держави і платників податків;

розподілу податкових зобов’язань між платниками податків на засадах рівномірності, пропорційності, всеосяжності, поміркованості, визначеності, зручності сплати;

виникнення заборгованості з податкових зобов’язань має наслідком правову строкову відповідальність боржника;

недопущення податкової дискримінації платників за соціальною, майновою, територіальною, національною, галузевою, політичною або іншою ознакою;

справляння податків у країні отримання доходу та знаходження об’єкта оподаткування або відповідно до укладених міжнародних договорів.

 

4. ФРУ  та  ДПАУ    вважають   за необхідне   приділити особливу   увагу таким напрямам співробітництва:

забезпечення дотримання при взаємовідносинах між платниками податків та податковими органами принципів справедливості, розумності, рівнозначності, обов’язковості, прозорості та неупередженості;

забезпечення однозначного тлумачення Сторонами норм податкового та іншого законодавства стосовно всіх платників податків у власних нормативно-правових актах та підзаконних, роз’яснювальних документах;

сприяння зменшенню кількості податків та зборів з одночасним розширенням бази оподаткування, забезпечення балансу приватних і публічних інтересів;

боротьба з податковими правопорушеннями, зловживанням правами та недоліками адміністрування податку на додану вартість;

сприяння посиленню регулюючої функції податків та зборів;

створення належних умов для громадського контролю за діяльністю податкових органів;

популяризація використання механізму „податкового компромісу” при узгодженні податкових зобов’язань;

спрощення порядку адміністрування податків із урахуванням міжнародного досвіду, сталої практики господарської діяльності в Україні, економічної доцільності як для платників податків, так і держави;

сприяння зменшенню податкового тиску на суб’єкти малого та середнього підприємництва з урахуванням сучасного стану розвитку економіки України;

 створення умов для прозорого адміністрування податку на додану вартість з урахуванням пріоритетів розвитку економіки, опрацювання разом із громадськістю пропозицій щодо удосконалення справляння цього податку;

уникнення практики встановлення планових показників збору штрафів і донарахувань за несплату податків;

залучення представників Сторін до розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів;

забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

створення нових, прогресивних умов платникам податків для забезпечення ведення обліку, надання звітності та декларування податків, зборів (обов’язкових платежів) в електронному вигляді;

сприяння розробці, прийняттю та впровадженню зрозумілого, прозорого, гармонізованого податкового законодавства, насамперед Податкового кодексу України;

сприяння дотриманню податкового законодавства податковими органами та платниками податків;

оперативне реагування та участь у спільному розгляді конфліктних ситуацій, що виникають між платниками податків та органами державної податкової служби на місцях, надання консультативно-методичної допомоги;

забезпечення законності у сфері господарювання з метою швидкого подолання кризових явищ в економіці держави та мінімізації впливу фінансової кризи на кожного члена суспільства.

 

5. При здійсненні співробітництва відповідно до цього Меморандуму Сторони домовилися:

5.1. про створення постійно діючої спільної Робочої групи з представників ФРУ і ДПАУ відповідним розпорядчим документом;

5.2. вважати доцільним створення зазначених робочих груп на регіональному рівні;

5.3. розглянути доцільність включення представників ФРУ до складу колегій державних податкових органів на регіональному рівні.

 

6. Сторони визначають, що одним із головних   завдань  спільної  Робочої групи є прийняття рішень, спрямованих на вирішення проблемних питань, які виникають між платниками податків та податковими органами; взаємне інформування і прийняття рішень стосовно проектів нормативно-правових актів у сфері податкового законодавства, поліпшення соціально-правового стану роботодавців, зменшення податкового тиску на платників податків.

 

7. При здійсненні співробітництва відповідно до цього Меморандуму Сторони домовилися створювати тимчасові робочі групи, надавати підтримку у проведенні спільних конференцій, виставок, форумів, семінарів, „круглих столів” з фінансово-правових, податкових та інших питань, що належать до компетенції Сторін.

 

8. Реалізація положень цього Меморандуму сприятиме передбачуваності податкового законодавства, встановленню рівноправних партнерських відносин між членами Федерації роботодавців України і податковими органами, створюватиме умови для утвердження в Україні основ громадянського суспільства.

 

 

Від  Державної  податкової адміністрації  України

 

04655, м. Київ-53, Львівська площа, 8

 

Голова

 

 

Від  Федерації  роботодавців  України

 

 01001, м. Київ-1, вул. М. Коцюбинського, 1

 

Генеральний директор

 

 

 

 _______________________ С.В. Буряк

 

___________________В.О. Грищенко

Залиште коментар