Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Земельно-процесуальнi правовiдносини

60,00 

ISBN 978-966-667-379-7
Рік видання 2009
Кількість сторінок 176
Автор Ковальський Д. В.
Видавництво Юрінком Інтер

Артикул: 978-966-667-379-7 Категорії: , ,

Опис

Мо­но­гра­фi­ч­не до­слi­джен­ня при­свя­че­но роз­ро­б­цi но­вих i по­гли­б­лен­ню iс­ну­ю­чих на­у­ко­вих знань i фа­к­тiв про пра­во­ву при­ро­ду, за­ко­но­мi­р­но­с­тi, осо­б­ли­во­с­тi зе­ме­ль­но-­про­це­су­а­ль­них пра­во­вiд­но­син. За­вдан­ня зе­ме­ль­но-­про­це­су­а­ль­но­го за­ко­но­дав­ст­ва по­ля­гає в ство­рен­нi пе­в­но­го по­ряд­ку (про­це­су), ор­га­нi­за­цiї уз­го­дже­но­го ком­пле­к­с­но­го ви­рi­шен­ня скла­д­них зе­ме­ль­но-­про­це­су­а­ль­них пи­тань. Ав­тор здiй­с­нив спро­бу ви­ро­би­ти об­ґру­н­то­ва­нi про­по­зи­цiї що­до за­сад, прин­ци­по­вих на­пря­мiв роз­ви­т­ку зе­ме­ль­но-­про­це­су­а­ль­но­го за­ко­но­дав­ст­ва. Роз­ра­хо­ва­но на юри­с­тiв, ад­во­ка­тiв, пра­цiв­ни­кiв су­ду та ор­га­нiв про­ку­ра­ту­ри, ор­га­нiв мi­с­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня та ор­га­нiв ви­ко­нав­чої вла­ди, сту­де­н­тiв, ас­пi­ра­н­тiв, а та­кож усiх, хто цi­ка­вить­ся зе­ме­ль­ним за­ко­но­дав­ст­вом