Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Заочний розгляд справи в цивiльному процесi України

150,00 

ISBN 978-966-667-360-5
Рік видання 2009
Кількість сторінок 192
Автор Ю.В.Навроцька
Видавництво Юрінком Iнтер

Артикул: 978-966-667-360-5 Категорії: , ,

Опис

Роз­кри­то змiст умов за­оч­но­го роз­гля­ду спра­ви, осо­б­ли­во­с­тi за­оч­но­го роз­гля­ду та ух­ва­лен­ня за­оч­но­го рi­шен­ня, а та­кож мо­ж­ли­вiсть ух­ва­лен­ня за­оч­но­го рi­шен­ня окре­мо за зу­стрi­ч­ним по­зо­вом та за по­зо­вом тре­тьої осо­би. Про­ана­лi­зо­ва­но пи­тан­ня пе­ре­гля­ду i ска­су­ван­ня за­оч­но­го рi­шен­ня су­дом, що йо­го ух­ва­лив, та кон­ку­ре­н­цiї спо­со­бiв пе­ре­гля­ду й оска­р­жен­ня за­оч­но­го рi­шен­ня.Кон­с­та­ту­єть­ся, що за­ко­но­да­в­ча ре­г­ла­ме­н­та­цiя да­но­го iн­сти­ту­ту да­ле­ка вiд до­ско­на­ло­с­тi. У зв’я­з­ку з цим на­ве­де­нi об­ґру­н­то­ва­нi про­по­зи­цiї що­до вне­сен­ня змiн та до­по­в­нень до чин­но­го ЦПК Укра­ї­ни, спря­мо­ва­нi на усу­нен­ня су­пе­ре­ч­но­с­тей мiж окре­мим но­р­ма­ми, якi сто­су­ють­ся за­оч­но­го про­ва­джен­ня, та йо­го уз­го­джен­ня з iн­ши­ми про­це­су­а­ль­ни­ми iн­сти­ту­та­ми. Ви­су­ну­тi про­по­зи­цiї що­до вдо­с­ко­на­лен­ня пра­во­за­сто­со­в­ної прак­ти­ки.Для на­у­ко­вцiв, сту­де­н­тiв ви­щих на­вча­ль­них за­кла­дiв, су­д­дiв, юри­с­тiв-прак­ти­кiв.