Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Теорія держави і права: кон­цепція, пра­ксеологія та методологія розви­тку : моногра­фія

ISBN 978-966-667-645-3
Рік видання 2015
Кількість сторінок 384
Автор Попович В.М.
Видавництво Юрінком Інтер

Артикул: 978-966-667-645-3 Категорії: , Позначка:

Опис

У моногра­фії дослі­джено і об­ґрун­това­но ідею, що на­вча­ль­ний курс «Проблеми теорії держа­ви і пра­ва» не розви­ва­єть­ся сам і не пропонує розви­ток держа­ви і пра­ва, оскі­ль­Ки самоізолюва­вся від ви­вчен­ня реа­ль­них проблем практики держа­вно-пра­вових перетворень у кра­їні. Дуб­люван­ня теорії та історії держа­ви і пра­ва, соці­ології та фі­лософії пра­ва і т. ін., повторен­ня у школі, на першому і ви­пускному курсах вузів га­сел-мантр «пра­вова», «соціа­ль­но-пра­вова», а по-суті—олі­га­рхі­чно-кла­нова держа­ва, ви­кли­ка­ють у на­уковців ідеї щодо необ­хідності за­мі­ни са­мої теорії держа­ви і пра­ва на ен­ци­клопедію пра­ва і т. ін .

Сумні­ви про відсутність у теорії держа­виі пра­ва гносео-методологі­чного потен­ці­а­лу, здатного адеква­тно реа­гува­ти на проблеми реформа­цій­ного державотворен­ня, правотворен­ня і пра­воза­стосуван­ня, є безпідста­вні. В межах темати­чно уточненого, проблемного на­вча­ль­ного курсу методологія теорії держа­ви і пра­ва зда­тна да­ти поштовх до розви­тку і адеква­тно реа­гува­ти на руй­на­ціюдержа­ви і пра­ва. Однак у на­вча­ль­ному курсі «Проб­леми теорії держа­ви і пра­ва» слід ви­вча­ти: пра­ксеологі­чний досвід, методологі­чні проблеми розви­тку та порушен­ня її прин­ци­пів у процесі держа­вотворен­ня, пра­вотворен­ня і пра­возастосуван­ня; не ли­ше досвід, а й проблеми пра­вових си­стем держав рома­но-герман­сь­кої, ан­гло-амери­кан­сь­кої і міжна­родної кон­вен­цій­но-догові­рної си­стем пра­ва ООН, РЄ, ЄС як кри­терії ви­зна­чен­ня меж імплемен­та­ції в законодавство Укра­їни; фа­ктори сучасної деформа­ції держа­ви і пра­ва, чин­ни­ки відтворен­ня перма­нен­тних криз, ті­ні­за­ції відносин, корупції, кра­тного зростан­ня тра­ди­ційної та ви­ни­кнен­ня нової, ра­ні­ше неві­домої злочин­ності. Тоб­то дослі­джен­няпроблем, превен­ти­вне ви­зна­чен­ня і розв’язан­ня яких має ста­ти кри­тері­єм ефекти­вності чи дегра­да­ції теорії, методології і практи­ки розвитку держа­ви і пра­ва.