Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Недоговірні зобов’язання в цивiльному правi України

150,00 

ISBN 978-966-667-367-4
Рік видання 2009
Кількість сторінок 240
Автор О.О.Отраднова.
Видавництво Юрінком Iнтер

Опис

У на­вча­ль­но­му по­сi­б­ни­ку ви­свi­т­ле­но пи­тан­ня пра­во­во­го ре­гу­лю­ван­ня не­до­го­вi­р­них зо­бо­в’я­зань в ци­вi­ль­но­му пра­вi Укра­ї­ни. Ана­лi­зу­ють­ся вiд­по­вi­д­нi но­р­ми Ци­вi­ль­но­го ко­де­к­су Укра­ї­ни, iн­ших но­р­ма­ти­в­но-­пра­во­вих ак­тiв, що ре­гу­лю­ють да­нi вiд­но­си­ни, су­до­ва прак­ти­ка, на­у­ко­вi пра­цi.У по­сi­б­ни­ку ви­зна­ча­єть­ся по­нят­тя та кла­си­фi­ка­цiя не­до­го­вi­р­них зо­бо­в’я­зань, а та­кож ана­лi­зу­ють­ся ос­но­в­нi ви­ди не­до­го­вi­р­них зо­бо­в’я­зань, та­кi як пу­б­лi­ч­на обi­ця­н­ка ви­на­го­ро­ди, вчи­нен­ня дiй в iн­те­ре­сах iн­шої осо­би без її до­ру­чен­ня, ря­ту­ван­ня здо­ро­в’я та жит­тя фi­зи­ч­ної осо­би, май­на фi­зи­ч­ної або юри­ди­ч­ної осо­би, ство­рен­ня за­гро­зи жит­тю, здо­ро­в’ю, май­ну фi­зи­ч­ної осо­би або май­ну юри­ди­ч­ної осо­би, зо­бо­в’я­зан­ня iз за­по­дi­ян­ня шко­ди, зо­бо­в’я­зан­ня iз на­бут­тя або збе­ре­жен­ня май­на без до­ста­т­ньої пра­во­вої пiд­ста­ви.На­вча­ль­ний по­сi­б­ник роз­ра­хо­ва­ний на сту­де­н­тiв, ас­пi­ра­н­тiв, ви­кла­да­чiв юри­ди­ч­них ву­зiв та фа­ку­ль­те­тiв, а та­кож на пра­цiв­ни­кiв су­до­вих та пра­во­охо­рон­них ор­га­нiв та прак­ти­ку­ю­чих юри­с­тiв.

Зміст