Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства»

ISBN 978-966-667-378-0
Рік видання 2010
Кількість сторінок 312
Автор Вінник О. М.
Видавництво Юрінком Iнтер

Артикул: 978-966-667-378-0 Категорія:

Опис

Пропонований коментар до Закону «Про акціонерні товари­ства» (прийнятий 17 вересня 2008 p., набув чинності ЗО квітня 2009 р.) є однією з перших спроб аналізу цього важливого законо­давчого акта. У коментарі розглядаються основні питання право­вого регулювання відносин щодо створення, діяльності та припи­нення акціонерних товариств відповідно до зазначеного Закону (у порівнянні з відповідними положеннями інших актів законо­давства), в тому числі порядку їх заснування, формування і вико­ристання майнової бази, повноважень та організації роботи ор­ганів управління і контролю, прав та обов’язків акціонерів, особ­ливостей вчинення значних правочинів і правочинів з елемента­ми заінтересованості, реорганізації та ліквідації акціонерних то­вариств.

Видання стане у пригоді акціонерам та потенційним учасни­кам акціонерних товариств—інвесторам, юристам, посадовим особам органів зазначених товариств, усім, кого цікавлять про­блеми правового регулювання корпоративних відносин, і певним чином допоможе в усуненні колізій, прогалин, інших вад відпо­відного законодавства.